Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningen navn er Elektroteknisk Forening.Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse.

§ 2. Formål og virke
Elektroteknisk Forening tilbyder medlemmerne et forum og et netværk inden for stærk- og svagstrømsområdet, herunder IT og tele.Foreningen formidler viden om elektroteknik via virksomhedsbesøg, foredrag, studieture og ved medlemsinformation.Elektroteknisk Forening overholder alle gældende love, herunder – men ikke begrænset til - konkurrencelovgivningen.

§ 3. Medlemmer
Alle med interesse for elteknik kan blive medlem.Indmeldelse sker via hjemmesiden eller ved henvendelse til foreningens sekretariat.Udmeldelse kan ske til sekretariatet til udgangen af det indeværende kalenderår.Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde ekskludere et medlem af foreningen uden at være forpligtet til at angive begrundelse.

§ 4. Æresmedlemmer
Hovedbestyrelsen kan efter indstilling fra en sektionsbestyrelse udnævne æresmedlemmer.

§ 5. Hovedbestyrelse
Foreningens øverste ledelse er hovedbestyrelsen. I hovedbestyrelsen er hver sektion repræsenteret ved 2 personer, normalt formand og næstformand. Ved disses fravær skal der så vidt muligt møde et bestyrelsesmedlem som suppleant. Hovedbestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter sektionernes generalforsamlinger og vælger formand, næstformand og kasserer. Valg kan ske udenfor hovedbestyrelsen. Formand og næstformand vælges for deres resterende funktionstid i deres respektive sektionsbestyrelser. Genvalg kan finde sted.

Hovedbestyrelsen ledes af formanden eller i dennes fravær næstformanden. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.Alle spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hovedbestyrelsen beslutter, om sager skal gennem to behandlinger, hvor andenbehandlingen foregår efter, at sektionerne har forelagt sagen for sektionsbestyrelserne og evt. sektionsgeneralforsamlingerne. Ved anden behandling er hovedbestyrelsesmedlemmerne bundet af afgørelsen i sektionen.

Sager, der skal underkastes 2 behandlinger, er bl.a.
- Vedtægtsændringer
- Oprettelse og opløsning af sektioner
- Opløsning af foreningen

Hovedbestyrelsen formidler samarbejdet mellem sektionerne og afgør spørgsmål om oprettelse og nedlæggelse af sektioner samt spørgsmål om sektionernes afgrænsning. Hovedbestyrelsen fastsætter størrelsen af tilskud til sektionerne. Tilskuddet fastsættes normalt på grundlag af sektionsmedlemstallene pr. 1. januar i regnskabsåret.
Hovedbestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg til behandling af foreningens opgaver.Hovedbestyrelsen er ulønnet, men dens udgifter i hovedbestyrelsens anliggender godtgøres efter regning.

§ 6. Hovedbestyrelsesmøder
Hovedbestyrelsen fastsætter sine møder efter behov, dog således, at der i marts holdes et møde med minimum følgende punkter på dagsorden:
- Beretning for foreningen for det forgangne år.
- Fremlæggelse og godkendelse af hovedforeningens reviderede regnskab.
- Godkendelse af budget for kommende år, herunder kontingent.

Foreningens regnskab og budget fremlægges efterfølgende til efterretning på sektionsgeneralforsamlingerne.Der udarbejdes referat fra alle møder i hovedbestyrelsen.Hovedbestyrelsen sikrer bemanding af sekretariatet.

§ 7. Sekretariat
Sekretariatet udfører administrative opgaver affødt af foreningens virksomhed, og fungerer som kontaktorgan mellem sektionsbestyrelserne og hovedbestyrelsen, samt forestår, sammen med foreningens kasserer, alle økonomiske dispositioner ifølge de af hovedbestyrelsen givne direktiver.
Hovedbestyrelsen er berettiget til at indgå og ophæve aftaler om sekretariatets ydelser og andre ydelser, der er nødvendige for foreningens drift og udvikling. Ved den daglige drift refererer sekretariatet til formanden.

§ 8. Kontingent
Størrelsen af det årlige kontingent – gældende for det følgende kalenderår – fastsættes af hovedbestyrelsen i marts og forelægges til efterretning på sektionsgeneralforsamlingerne.
Kontingentforhøjelser meddeles på hjemmesiden og i hovedforeningens blad/nyhedsbrev senest den 1. oktober.
Kontingentet opkræves og betales helårsvis forud.
Er kontingentet ikke betalt ved den meddelte betalingsfrist, rykkes der en gang med en betalingsfrist på 14 dage. Udebliver betalingen, er sekretariatet berettiget til at slette pågældende.
Genoptagelse af et for kontingentrestance slettet medlem kan kun finde sted, når restancen er betalt.Ved optagelse betales kun kontingent for den resterende del af året.
Medlemmer, der overgår til efterløn eller pension kan få nedsat kontingent. Det nedsatte kontingents størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen.
Æresmedlemmer er kontingentfri.

§ 9. Sektionerne
Foreningen er landsdækkende opdelt i sektioner. Sektionernes arrangementer er normalt åbne for alle medlemmer.Foreningens mødevirksomhed foregår normalt i sektionerne.

De nuværende sektioner og deres områder er:
København-Sjællands Sektion, stiftet den 15. november 1903.
Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Postnumre fra 1000 – 3790 og 4000 – 4990.
Jydsk Sektion, stiftet den 27. marts 1926.
Dækker et område fra nord for Vejle til Mariager Fjord. Postnumre 6880 – 6990, 7130 – 7173, 7270 – 7280, 7300 – 7680, 7800 – 7884, 8000 – 8990.
Fynsk Sektion, stiftet 15. januar 1937.
Fyn og omliggende øer. Postnumre 5000 – 5985.
Nordjysk Sektion, stiftet 3. maj 1961.
Jylland nord for Mariager Fjord. Postnr. 7700 – 7790, 7900 – 7990, 9000 – 9990.
Sydjysk Sektion, stiftet den 17. april 1979
Jylland syd for Vejle og Ringkøbing Fjord. Postnumre 6000 – 6870, 7000 – 7080, 7100 og 7182 – 7190, 7200 – 7260.

Ethvert medlem af foreningen med medlemsadresse inden for sektionens område er automatisk medlem af pågældende sektion.Et medlem kan efter eget ønske blive tilknyttet en anden sektion, end den han automatisk tildeles.

§ 10. Sektionsbestyrelserne
De enkelte sektioner ledes og repræsenteres af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt hver for sig på sektionens ordinære generalforsamling.
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således at der afgår 2 i lige år og 3 i ulige år. Genvalg kan finde sted.
Ved indtrædende vakance skal bestyrelsen supplere sig, men suppleringen skal bekræftes ved den første efterfølgende ordinære generalforsamling, eller nyt valg foretages.
Sektionsbestyrelsen vælger blandt sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen offentliggør sit forslag til bestyrelsesvalg ved indvarslingen eller på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag fra medlemmerne til bestyrelsesvalg eller forslag til punkter, der ønskes behandlet på sektionsgeneralforsamlingen, skal indsendes senest den 15. februar før generalforsamlingen til bestyrelsen, der snarest muligt og inden generalforsamlingen offentliggør forslaget.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, men udgifter i sektionens anliggender godtgøres efter regning, bortset for udgifter i forbindelse med deltagelse i medlemsmøder.
Der udarbejdes referat fra møder i sektionsbestyrelserne.

§ 11. Møder i sektionerne
Sektionsmøderne afholdes normalt en gang i hver af månederne oktober til maj. Sektionernes ordinære generalforsamlinger skal afholdes i marts/april efter hovedbestyrelsens møde i marts.
Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage forud med angivelse af følgende dagsorden:
Dagsorden for generalforsamlingerne:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for sektionen til eventuel godkendelse.
4. Forelæggelse til efterretning af det reviderede årsregnskab for hovedforeningen, det reviderede budget for det indeværende år samt budget for det kommende år med det hertil knyttede kontingent.
5. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne.
6. Valg af revisor.
7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
8. Eventuelt.

På generalforsamlingerne tages alle beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.
Møder i sektionerne ledes så vidt muligt af formanden eller i vedkommendes fravær næstformanden.
Sektionsbestyrelsen kan indbyde gæster til egne arrangementer.
Arrangementer annonceres på hjemmesiden og i blad/nyhedsbrev, og der offentliggøres referater fra arrangementerne.

§ 12. Ekstraordinære generalforsamlinger
Sektionsbestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Indkaldelse kan også ske på opfordring fra mindst 25 medlemmer til afholdelse inden for 2 måneder.

§ 13. Regnskaber
Foreningens og sektionernes regnskabsår er kalenderåret.
Foreningens årsregnskab revideres af den af hovedbestyrelsen udpegede revisor.
Foreningens årsregnskab og budgetter forelægges til godkendelse på hovedbestyrelsesmødet i marts og forelægges efterfølgende på sektionernes generalforsamlinger til efterretning.
Sektionernes årsregnskaber revideres af de af sektionerne valgte revisorer og forelægges på sektionernes generalforsamlinger til godkendelse.
Sektionerne fremsender de reviderede regnskaber til hovedbestyrelsen umiddelbart efter sektionsgeneralforsamlingerne.

§ 14. Midler og tegningsregler
Hovedbestyrelsen forvalter foreningens midler, der skal anbringes i bank eller sparekasse eller i obligationer, der er ordinært noteret på Københavns Fondsbørs.
Foreningens landsformand og kasserer kan afgive fuldmagt til sekretæren til disponering over foreningens midler til dennes daglige drift i henhold til budget og hovedbestyrelsesvedtagelser.
I sektionerne forvalter sektionsbestyrelsen sektionens midler, der skal anbringes i bank eller sparekasse eller i obligationer, der er ordinært noteret på Københavns Fondsbørs.
Den enkelte sektions kasserer tildeles fuldmagt til at råde over sektionens midler af sektionens formand.
Såfremt hovedbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af en sektion, overdrages sektionens aktiver og passiver til hovedforeningen.

§ 15. Vedtægtsændringer
Nærværende vedtægter kan kun ændres på flg. måde:

Forslag fra hovedbestyrelsen til en vedtægtsændring forelægges sektionsgeneralforsamlingerne til eventuel vedtagelse jvf. § 5, og offentliggøres på hjemmesiden og i blad/nyhedsbrev.

Sektionerne behandler herefter ændringsforslaget på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse i de enkelte sektioner kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtagelse. Der skal foretages stemmeoptælling, og resultatet skal meddeles hovedbestyrelsen. Opnås den fornødne majoritet i samtlige sektioner, er forslaget vedtaget. Opnås majoriteten ikke i alle sektioner, foretages en sammentælling af samtlige ja- og nejstemmer, og forslaget er vedtaget, hvis der er mindst 4/5 af samtlige afgivne stemmer for vedtagelsen.

§ 16. Opløsning
Opløsning af foreningen skal vedtages i overensstemmelse med de for vedtægtsændringer gældende regler, jvf. § 15. Dog kræves, at der på de respektive sektionsgeneralforsamlinger skal være mindst halvdelen af medlemmerne til stede, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget om opløsning.
Såfremt forslaget bliver vedtaget med den fornødne majoritet, uden at halvdelen af medlemmerne er til stede, indkaldes til ny sektionsgeneralforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med den foreskrevne majoritet uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 17. Anvendelse af midler efter opløsning
Såfremt der sker endelig vedtagelse af foreningens opløsning, træffer hovedbestyrelsen beslutning om, hvorledes foreningens midler skal anvendes til fremme af foreningens formål.

Vedtægterne er vedtaget den 29. september 2016.