top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2018-05-23 Fynsk generalforsamlin4

Referat fra generalforsamlingen i Fynsk Sektion den 23. april 2018.

Efter et lærerigt indlæg om energieffektivering blev generalforsamlingen i Fynsk Sektion afholdt. Arrangementet foregik ved Energi Fyn og 29 medlemmer deltog.

1. Valg af dirigent

Ernst Boye Nielsen blev valgt som dirigent og han gav ordet til formanden for aflæggelse af beretning.

2. Formandens beretning

Thomas Lyhne fortalte:

-Jeg har været formand i 1. år. Jeg har lært bestyrelsesmedlemmerne at kende og fået forståelsen for, hvorledes vores forening fungerer.

Konklusionen er, at vi i vores fynske sektion besidder mange kompetencer og meget erfaring. Gennemsnitsalderen er en smule høj blandt medlemmerne – især ved virksomhedsbesøg. Det er ikke nødvendigvis skidt. Det kunne være spændende at udnytte dette ift. unge medlemmer.

- Jeg kunne godt tænke mig at få aktiveret flere af de lidt yngre medlemmer, samt sikre tilgangen af nye medlemmer.

Udviklingen i medlemstallet – for hele Elektroteknisk Forening, var i 2017 negativ. Netto mistede vi 83 medlemmer og var den 1. januar 2018 nede på 830. Den gennemsnitlige tilgang af medlemmer for hele Elektroteknisk Forening, i tidsrummet 2013 – 2017 har været minus 56 medlemmer. I Fynsk Sektion har vi fået 5 nye i 2017 og vi har mistet 19.

Foreningen i sin nuværende form er derfor truet, hvis ikke udviklingen vendes.

Udviklingen har været i fokus i flere år, og forskellige tiltag har været forsøgt i forbindelse med at hverve nye medlemmer. Det har helt sikkert virket, effekten har bare ikke været stor nok.

Det er vores opgave at finde løsningen, der får vendt udviklingen. Som et led i dette fik vi i 2017 tilført 10.000 kr. fra hovedforeningen. Disse blev brugt på Linkedin og Facebook kurser samt til vores indlægsholder til torskespisningen.

Hovedforeningen tilfører alle sektionerne 10.000 kr. i år til aktiviteter rettet mod tilgang af nye medlemmer.

Nyhedsbrevet er i 2017 udkommet de vante 9 gange med 2-3 sider, alt efter hvad der er at fylde i. Det er svært at skaffe annoncører til Nyhedsbrevet – bortset fra TechMedia, som har en gratis annonce til gengæld for en annonce, vi har hos dem i deres nyhedsbrev, Elfokus.

Hjemmesiden kører også fint. Vi havde fem annoncører i 2017. Men det er op til 2018 gået tilbage med annoncesalget til 3 bannerannoncer, nu har vi kun Solar, NKT og Schneider Electric. Også her har Techmedia en gratis annonce.

Aktiviteterne i Fynske sektion i 2017:

17. januar: Torskespisning, 45 deltagere

21. februar: Odense Rådhus, 25 deltagere

22. marts: Generalforsamling, OUH 32 deltagere

26. april: Kamstrup ved Skanderborg, 29 deltagere

24. maj: Micro Matic, 18 deltagere

4. oktober: Dan Rice i Ørbæk, 18 deltagere

7. november: Bunkermuseet, 25 deltagere.

I alt 7 arrangementer med 192 deltagere.

- Jeg har ikke deltaget i alle arrangementer, men de arrangementer jeg har deltaget i, har alle været super gode og inspirerende. Jeg har ladet mig fortælle, at dette også gør sig gældende for de øvrige arrangementer.

- Hvis man sorterede på gengangere, ville man formentligt ramme et relativt lille antal. Det ville være fint, om vi fik flere med og og gerne flere unge og erhvervsaktive. Det vil også fremme mulighederne for nye virksomhedsbesøg. Virksomhederne vil gerne fortælle om sig selv, men det er oftest med tanke på at gøre sig interessante for eventuel arbejdskraft.

- Vi har brug for gode ideer til kommende virksomhedsbesøg, sluttede formanden sin beretning.

Der var herefter et spørgsmål omkring efter lukningen af Kabel- og Liniemesterforeningen, om der var kommet medlemmer derfra. Generalsekretæren svarede, at der stort set ikke var kommet medlemmer fra elselskaber, og dermed var der sandsynligvis ikke nogen fra KOGL.

Der var også et spørgsmål om, hvorvidt man har henvendt sig til installatørskolen, før de slutter uddannelsen. De studerende her kunne have interesse i at mødes efter endt uddannelse. Det har ikke været praktiseret, men det har været oppe i bestyrelsen flere gange.

Der var en kommentar om, at vi i hver vores netværk burde tage fat i en yngre kollega for at få vedkommende få med i foreningen.

Der var også en spørgsmål om persondataforordningen, og svaret var, at det får vi styr på.

Henrik Præstegaard fortalte, at bestyrelsen har forsøgt networking bl.a. i forbindelse med torskespisningerne, men der har været problemer med lokaleforhold mv. Nu forsøger bestyrelsen sig med at give tid før og efter arrangementerne.

Tidligere blev alt betalt af arbejdsgiverne og det sker ikke i dag. Er det økonomien, der har medvirket til medlemstabet?

Ideer til at vende udviklingen efterlyses.

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab for sektionen

Stella Mortensen fremlagde regnskabet for 2017, som ligeledes blev godkendt. Kassebeholdningen var på 56.120 kr. pr. 1. januar og ved udgangen af året var den på ca. 62.667 kr.

Tilskud fra hovedforeningen var 9.740 kr. plus 10.000 kr. ekstra til Facebook og Linkedinkurserne. 11.917 kom fra deltagerbetalingen til møderne.

Udgifterne til medlemsmøderne var 15.767 kr., bestyrelsesmøder 5.621 kr og gaver 3.270 kr. Dertil lidt gebyrer.

Der var et spørgsmål om, hvorfor man opkræver betaling, når værterne betaler mad og drikke. Svaret var, at det er ikke sket i 2017 – sektionen har selv betalt hver gang.

Der var også et spørgsmål om udgiften ikke er for høj – bl.a for de unge - med et kontingent på 780 kr. foruden deltagergebyrer.

Thomas Lyhne svarede, at det kan sagtens være rigtigt og det er et emne som hovedbestyrelsen arbejder med.

Regnskabet blev godkendt.

4. Hovedforeningens regnskab og budget

Generalsekretæren fremlagde regnskabet for hovedforeningen, der denne gang endte med et positivt resultat. Faldende kontingentindtægter er opvejet af besparelser.

Budgettet for 2018 viser derimod et større underskud, hvilket skyldes de fortsat faldende kontingentindtægter, men også ekstraordinære markedsføringstilskud til sektionerne.

I 2019 sættes kontingentet igen op med 5 kr. inkl. moms. Men her kommer så nogle omfattende besparelser, idet vi ophører med bladudgivelsen, og  generalsekretæren går ned på halv tid i forbindelse med, at han fylder 65.

Meldingen fra Techmedia er foreløbigt, at bladet Elteknik fortsat vil blive udgivet, bare uden vores foreningssider.

Der udestår et spørgsmål omkring, hvordan vi skal opkræve kontingentet i fremtiden, idet Techmedia har gjort det hidtil. Derfor er der afsat ekstra penge til administration i 2019.

Der var et spørgsmål til huslejen, der var steget fra 10.000 kr. til 40.000 kr. Svaret var, at det var et sparetiltag - huslejen er trådt i stedet for en del af timebetalingen, og den økonomiske fordel herved tilfaldt Elektroteknisk Forening.

Hovedforeningens regnskab og budgetter ligger tilgængeligt på www.dkef.dk

5. Valg til bestyrelsen

 

Iht. §10 i vedtægterne afgår to bestyrelsesmedlemmer i lige år og tre i ulige år.

Peter Frøkjær og Stella Mortensen var på valg.

Peter Frøkjær genopstillede og blev genvalgt.

Stella Mortensen modtog ikke genvalg. Som nyt medlem i bestyrelsen valgtes Peter Dansbo. Peter Dansbo er uddannet maskinmester, bosat på Vestfyn og er ansat ved A/S Storebælt.

6. Valg af revisor

Revisor Poul Erik Larsen blev genvalgt.

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

Der var ikke indkommet forslag.

8. Eventuelt

Formanden overrakte en buket blomster til Stella Mortensen.

- Vi blev kede af det, da vi hørte, at du ikke genopstiller. Du har været med i mange år og har i hvert fald taget din tørn. Du er meget vellidt og kender alle. På vegne af hele bestyrelsen vil jeg gerne sige tak for indsatsen.

Odense den 18. maj 2018

Anders Ebbesen Jensen

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således:

  • Thomas Lyhne er formand
  • Henrik Præstegaard er næstformand og sekretær
  • Peter Dansbo er kasserer og overtager dermed Stella Mortensens opgaver.
  • Paw Stamm er bestyrelsesmedlem
  • Peter Frøkjær er bestyrelsesmedlem.


Elektroteknisk Forening | Ege Alle 7, Ølsted  | 8723 Løsning | Telefon: 2053 1333 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.