top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2013-03-13 Hovedbestyrelsesmødet, forkortet referat


Mødet blev afholdt onsdag den 13. marts 2013 kl. 10.00 ved ProAutomatic i Holsted.

Nis Thaysen bød velkommen og gav en kort præsentation af virksomheden, og efter mødet var der en lille rundvisning.

Beretningen

Bent Cramer bød velkommen til selve hovedbestyrelsesmødet og takkede for det pæne fremmøde på 11 bestyrelsesmedlemmer. Vigtigst er, at alle sektioner er repræsenteret, sagde han.

Det blev på det seneste møde besluttet at kanalisere 40.000 kr. ud i sektionerne til markedsføring efter sektionsbestyrelsens eget valg. Det sker som et led i bestræbelserne for at hverve nye medlemmer.

Vi har jo to årlige møder i hovedbestyrelsen. Til efteråret skal vi drøfte vores markedsføringsaktiviteterne i 2014 og måske er der behov for at skubbe et ekstra møde ind i løbet af sommeren.

Vi besluttede på hovedbestyrelsens seneste møde at fortsætte med blad, hjemmeside og nyhedsbrev. Markedsføringsmidlerne anvendes som nævnt i sektionerne og derfor er der i år ikke vin til stillere, lodtrækning eller gratis medlemskab.

Det er rart at se, at der er tjek på planlægningen af arrangementer. Fx var der i det seneste nummer af Elteknik to hele sider med kommende arrangementer. Det viser at vi har et højt aktivitetsniveau og det lover godt for udviklingen. Det skal sektionerne have ros for, sagde landsformanden.

Der har i årets løb været 6 arrangementer i Fynsk Sektion, 6 i Jydsk, 7 i Nordjysk inkl. en studietur til Polen og 8 i Kbh.-Sj. Sektion inkl. en studietur til Bornholm og 9 i Sydjysk inkl. en studietur til Tyskland.
I 2012 nedlagde vi Ingeniør Karl Eriksens Mindelegat ved at udbetale indeståendet til tre udvalgte legatmodtagere. Vi forsøger nu at få informationen ud om legatets nedlæggelse til de forskellige legathåndbøger og -hjemmesider, så vi ikke fortsat skal modtage legatansøgninger.

Medlemstallet i foreningen er jo, set over længere tid, støt faldende. Sidste år lykkedes det dog at hverve 146 nye medlemmer, hvilket mere end opvejer afgangen på 130.

Vi kan i regnskabet for 2012 se, at det har en økonomisk konsekvens at tilbyde gratis medlemskab, stillervin mv.

I år har vi igen mange udmeldelser, men det ser dog ud til at gå lidt langsommere end sidste år. Vi har til dato mistet 50 og fået 9 nye. Vi er nu 1198 medlemmer, heraf 199 pensionister. Vi er derfor ikke i mål med vores bestræbelser på at vende den nedadgående udvikling i medlemstallet, sagde Bent Cramer.

Vi er blevet opmærksomme på, at et økonomisk tab ved indbrud i netbanken ikke dækkes af banken, når det er en virksomhed, der har kontoen. Det sker kun ved private bankkonti. Risikoen er lille, men spørgsmålet er, om vi ikke alligevel er nødt til at tegne en forsikring. Vi ville ikke kunne holde til at miste hele vores opsparing. Forsikringen koster ca. 1.500 kr. om året.

Skat har ændret vores momsterminer, sådan at denne fremover skal ske kvartalsvis i stedet for hvert halve år. Datoerne for momsafregning bliver i år: 1. kvartal: 10. maj 2013, 2. kvartal: 19. august 2013, 3. kvartal: 11. november 2013, 4. kvartal: 10. februar 2014.

Vi har indstillet en kontingentstigning i 2014 på kr. 20,- inkl. moms. Dette for at fortsætte den glidende udvikling i kontingentet i stedet for større spring, og naturligvis for at følge prisudviklingen. Jeg håber der er forståelse for en sådan stigning og vi puger jo ikke penge sammen, tværtimod budgetterer vi med tab og medlemmerne får værdi for pengene, sagde Bent Cramer.


Et forslag om kvartalsvis opkrævning blev drøftet, men opgivet, fordi hver opkrævning koster 7-8.000 kr.


Regnskab og budget -  Hent regnskabet
her
 
Administrationsomkostninger er højere end budgetteret, hvilket skyldes flere ting - at portoomkostningerne har været høje grundet forsendelse af mange stillervine, portoen for at sende to flasker vin med Post Danmark er 86 kr. Desuden har transportomkostningerne været højere end normalt. Posten dækker bestyrelsesmedlemmers og generalsekretærens kørsel til møder og vil af natur være varierende.

Kontingentindtægten har været knap 40.000 lavere end budgetteret, hvilket skyldes det store frafald af medlemmer omkring kontingentopkrævningen. De mange nye medlemmer betalte heller ikke kontingent.

Vi har haft et godt salg af bannerannoncer på hjemmesiden, men et mindre salg af annoncer i nyhedsbrevet. Vi har haft pæne kursgevinster og det opvejer stort set de tabte kontingentindtægter. Derfor mangler der i alt blot 3.945 kr. på indtægtssiden.

På udgiftssiden holder budgettets udgifter til Elteknik, til nyhedsbrev, generalsekretær og webmaster. De før nævnte lidt større omkostninger til administration bliver opvejet af lidt mindre udgifter til bestyrelsen. Der er anvendt 2.895 kr. ud af de 10.000 kr., der var afsat på diversekontoen (anvendt til indbinding af Elteknik). Markedsføringskontoen er overskredet en smule pga. mange stillervine. Tilskud til sektionerne ift. nye medlemmer er 4.600 højere end budgetteret pga. mange nye medlemmer.

Posten ”Tidsskrift” rummer betalingen til TechMedia og posten ”Foreningsstof/Elteknik” rummer generalsekretærens betaling for at udarbejde foreningssiderne i bladet. Hvis opsplitningen skal ske i 2012, bør den også foretages for 2013 og 2014. (Denne ændring er sket i den endelige version).

Kontingenttilskud til sektionerne fulgte budgettet.

Udgiftssiden ender 11.718 kr. under budgettet og resultatet er derfor forbedret med 7.793 kr. i forhold til budgettet.

Det blev drøftet, om vi ikke skulle bruge mere af vores opsparing, når vi nu oplever et faldende medlemstal. Landsformanden sagde, at hvis vi kommer på en god idé, så kan vi i hovedbestyrelsen til enhver tid beslutte at bruge flere penge end der er afsat i budgettet, både i 2013 og i 2014. Vi bør kun afsætte midler i budgettet, hvis vi har besluttet at bruge pengene.

Efterårets møde går på at udvikle og beslutte nye initiativer, som måske vil medføre ændringer til budgettet. Der var tilslutning til et synspunkt om, at der ikke er behov for ekstra bestyrelsesmøder, men gerne ét mere langvarigt møde for alle bestyrelsesmedlemmer i oktober med en udefra kommende tovholder/oplægsholder.

Det blev besluttet, at for at forberede dette møde skal sektionerne hurtigst muligt stille en person til en arbejdsgruppe, der får til opgave at planlægge mødet i efteråret, som holdes primo oktober, evt. torsdag den 4. oktober eller fredag den 5. oktober og inkl. forplejning og evt. mulighed for overnatning. Der skal også være forplejning til arbejdsgruppens møder.

Arbejdsgruppen bemyndiges til at beslutte det udvidede hovedbestyrelsesmødes form og indhold. Der skal opstilles emner, som sektionsbestyrelserne kan forberede sig på.

For at sikre at der er penge til dette møde inkl. en oplægsholder udefra, besluttedes det, at bestyrelsesposten i det reviderede budget 2013 forhøjes til 50.000 kr.
Elektroteknisk Forening | Ege Alle 7, Ølsted  | 8723 Løsning | Telefon: 2053 1333 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.