top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2021-11-23 Generalforsamling i Fynsk Sektion

2021-11-23 Generalforsamling i Fynsk Sektion tirsdag d. 23. november kl. 17.00.

Generalforsamling

Den fynske generalforsamling blev holdt ved Solar i Odense.

Som dirigent valgtes Lars Schmidt Kristoffersen, som indledningsvist kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Formanden Thomas Lyhne berettede herefter om 2019 og 2020.

 • Januar 2019: Torskespisning afholdt med 43 deltagere.
 • Februar 2019: Foredrag ved Henrik Stiesdal om vindmøller mm. afholdt den 19. februar 2019. Et meget interessant foredrag, 40 deltagere.
 • April 2019: Generalforsamling, indlæg om Nyt OUH, 25 deltagere.
 • Maj 2019: Dan Foam/Tempur, 22 deltagere.
 • Juni 2019: Kværneland, 15 deltagere.
 • September 2019: Sprogø, 38 deltagere.
 • Oktober: FreeBee, Nyborg, 13 deltagere.
 • November 2019: Better Energy ved OUH. 32 deltagere.
 • Februar 2020: Nytårskur på Bryggeriet Flakhaven, 14 deltagere. Det faldt ikke i god jord at torskespisningen var aflyst!
 • Juni 2021: Great Northern, golfanlægget i Kerteminde – 19 deltagere.

Antallet af arrangementer i 2020 og 2021 har været yderst begrænset grundet den ekstraordinære situation omkring Corona.

- Vi nåede her i sommer at gennemføre et længe ventet arrangement ved Great Northern, hvor der blev spillet golf og spist god mad.
 

- Vores fynske sektion besidder mange kompetencer og meget erfaring, hvilket jeg selv har haft stor glæde af i jobsammenhæng.  Det er vigtigt at vi også får bragt nogle af disse kompetencer i spil i bestyrelsen og i forbindelse med de arrangementer, der skal gennemføres.

- Virksomhederne har travlt men de vil gerne invitere os, hvis de kan se et potentiale for salg eller for at rekruttere nye medarbejdere.  Vi kæmper med at holde os attraktive. Da vi besøgte Kværneland i Kerteminde var blot 3 deltagere ud af 15 erhvervsaktive. Så vi skal have aktiveret flere af de lidt yngre medlemmer, og så skal vi have flere nye yngre medlemmer ind i foreningen. Det arbejdes der hårdt på i Hovedforeningen. Vi mister fortsat medlemmer hvert eneste år, nogen melder sig ud, fx ved pensionering, og nogen dør.
 

Generalsekretæren supplerede om hovedforeningen og sekretariatet. I takt med faldende medlemstal gennem årene gik arbejdet som generalsekretær fra at være på trekvart tid til blot kvart tid.

- Men det var OK, idet jeg jo de sidste tre år har fået pension ved siden af. Da jeg har været gennem en del sygdom advarede jeg i god tid om, at jeg ønskede at stoppe helt og være pensionist på fuld tid her til nytår.

- Vi har i hovedbestyrelsen arbejdet med scenarier, hvor vi lukkede mere eller mindre ned. Men hovedbestyrelsen har ønsket at fortsætte med den nuværende organisation.  Derfor begyndte vi at lede efter en afløser til mig og det er nu lykkedes. En yderst kvalificeret fagperson, som også kan alt det med administration, regnskab og hjemmeside.

- Jeg er sikker på, at potentialet for at genskabe vækst og udvikling i foreningen er til stede, blandt andet i kraft af de meget stærke virksomheder, der støtter op om foreningen.

Beretningen blev godkendt.

Regnskab for sektionen

Bankbeholdningen var 1. januar 2019 på 43.242 kr. Der var i 2019 indtægter fra kontingentandele og tilskud fra Hovedforeningen på 18.011 kr. og deltagergebyrer på 17.685 kr. Der var udgifter til mødernes gennemførelse og til markedsføring samt gebyrer og revision, i alt 18.540 kr., så ved årets udgang var bankbeholdningen vokset til 61.730 kr.

I 2020 var der igen kontingentandel og tilskud fra hovedforeningen på 18.634 kr. samt meget lidt i deltagergebyrer, men til gengæld heller ikke udgifter ud over lidt bankgebyrer., så bankbeholdningen var vokset til 82.055 kr. ved årets udgang.

Regnskaberne blev godkendt.

Regnskab for hovedforeningen

Kontingentindtægterne var i 2019 på 287.000 kr. og der var en indtægt fra bannerannoncer på 45.000 og lidt indtægter på værdipapirer 15.000 kr. Udgifterne var de forudbestemte til sekretariatet og ganske lidt derudover. Underskuddet endte på 2.181 kr.

I 2020 faldt alle indtægtsposterne, men til gengæld begrænsede også udgifterne sig, især en post til markedsføring, så underskuddet endte på 32.562 kr., hvilket var bedre end i budgettet.

I budgettet for 2021 er der igen færre indtægter fra kontingent og værdipapirer, men udgiften til sekretæren blev skåret til på grund af det lave aktivitetsniveau i sektionerne. Der kommer nu en ikke budgetteret udgift til den nye generalsekretær for indeværende år, så underskuddet bliver større end i det budget, der blev vedtaget i foråret. Der blev i marts også vedtaget et budget for 2022, men det er netop ændret afgørende med hovedbestyrelsens nye vidtrækkende beslutninger.

Husk at hovedforeningens vedtagne regnskaber er tilgængelige på hjemmesiden dkef.dk.

Regnskabet var fremlagt til orientering.

Valg til bestyrelsen

Hele bestyrelsen var på valg:

 • Thomas Lyhne
 • Peter Frøkjær
 • Peter Dansbo
 • Michael Janus

 Kun Michael modtog genvalg, hvilket medførte at der optimalt skulle vælges 4 nye, idet vi i forvejen kører med underbemanding, der skal normalt være 5 i bestyrelsen.

Elkonsulent Jørn Jørgensen havde meldt sig som interesseret.

Jørn Jørgensen blev valgt, ligesom Michael Janus blev genvalgt.

Der var ikke andre der meldte sig, så bestyrelsen består herefter kun af disse to.  Forsamlingen drøftede, hvad bestyrelsen så gør i den situation og nåede frem til at de kan evt. nøjes med at afholde en torskespisning, og så arbejde på at finde nogen, som de kan supplere sig med undervejs frem til den næste generalforsamling i april 2022.

Valg af revisor:

Poul Erik Larsen blev genvalgt.

Under punktet ”Eventuelt” spurgte Peter Frøkjær om hvad der skal ske med foreningens arkiv. Sekretæren fortalte at alle de indbundne udgaver af Elektroteknikeren og Elteknik helt tilbage fra foreningens start er overdraget til Grundfos i Bjerringbro, hvor de vil indgå i deres museum og historiske bibliotek. Der vil blive adgang for offentligheden i begrænset omfang.

Øvrige ting er især nogle gamle protokoller/referater, medlemsoversigter og regnskaber, oftest sirligt håndskrevne og højtideligt formuleret. Hovedbestyrelsen har vedtaget fortsat at gemme disse arkivalier og de vil blive overdraget til Jørgen Heine-Rasmussen fra Better Energy der vil finde en tør kælder til dem.

Jubilarer: To fremmødte 40 års jubilarer blev hædret og fik 3 fl. vin. Det var  Per Dalgaard Jensen og Egon Knudsen.

40 års-jubilarer


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.