top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2019-04-24 Fynsk generalforsamling

Den 24. april var der generalforsamling i Fynsk Sektion.

Finn Mikkelsen blev valgt som dirigent og han gav, efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, ordet til sektionens formand, Thomas Lyhne.

- Vi har nogle jubilarer i foreningen, indledte Thomas. 65 års jubilar er Tage Sørensen, 40 års jubilarer er Jens-Aage Jensen og Kurt Pedersen og 25 års jubilarer er Jørn Jørgensen, Alfred Rasmussen og Lars Jørgensen.

- Endnu et år er gået i vores forening. Året er forløbet med en række gode arrangementer og virksomhedsbesøg, hvor deltagerne er blevet inspirerede, overraskede og har hygget sig.

Vores fynske sektion består af mange kompetencer og meget erfaring. Vi kæmper stadig med at tiltrække nye medlemmer, så vi kan opretholde vores attraktivitet for de virksomheder, vi gerne vil besøge, men også for at opretholde niveauet for netværk og kompetencer.

- Jeg kunne godt tænke mig at få aktiveret flere af de lidt yngre medlemmer, og at få en tilgang af nye medlemmer, sagde formanden.

- For foreningen som helheld, dvs. alle sektioner, budgetterede vi i hovedbestyrelsen sidste år med en nedgang i medlemstallet på netto 50 medlemmer/år. Medlemsnedgangen blev i 2018 var imidlertid på 80. Den 1. januar 2018 var medlemstallet på 830.

Indtil videre i 2019 er der ingen bedring i udviklingen. Hverken i antallet af indmeldelser eller udmeldelser. Den 1. marts havde vi i 2019 mistet 25 og fået 6 nye.

Fynsk Sektion mistede i 2018 15 medlemmer netto og vi har pt i alt 150 medlemmer. Vi ser mellem 15 og 30 til møderne, så der er et potentiale for at aktivere flere.

Hvervningen af nye medlemmer er fortsat det, vi alle skal prioritere højt, hvis foreningens skal fortsætte. Det vil være bestyrelsens og hovedbestyrelsens fokus, og det vil være kærkomment med ideer, input og evt. hjælp fra medlemmerne.

Blandt andet som konsekvens af medlemsudviklingen, men også med henblik på at gøre medlemsskabet af foreningen så attraktiv som muligt, har vi indført en række besparelser på drift af foreningen. Det har muliggjort nedsættelsen at kontingentet og det er også  vedtaget, at nye medlemmer ikke betaler kontingent i indmeldelsesåret.

Besparelserne omfatter primært sekretariatet og bladet Elteknik, hvor foreningen blot har en annoncespalte til rådighed.

Anders arbejdstid er nedsat til 1/3, og han deltager i færre arrangementer og laver ikke længere artikler til Elteknik.

Der er en god egenkapital i foreningen og med tilpasningen af omkostningerne er vi ikke lukningstruede, men medlemsudviklingen skal naturligvis vendes. 

Det er vores opgave i bestyrelsen og i hovedbestyrelsen at vende udviklingen. Som et led i dette fik vi tilført 10.000 kr.  fra hovedforeningen od et gør vi igen i 2019. Vi vil bruge tilskuddet til aktiviteter, hvor tiltrækning af nye medlemmer er i fokus. Der er endnu ingen konkret plan for dette, men det vil være første prioritet i den nye bestyrelse.

Hovedbestyrelsen arbejder med markedsføring rettet mod virksomhedsledere, og i sektionerne er der udpeget ansvarlige for markedsføring på Facebook og Linkedin. De ansvarlige deltager i et specifikt kursus i maj 2019.

Der arbejdes ligeledes med foreningens navn – måske kan der findes et navn, der appellerer til en bredere målgruppe indenfor elteknik, svagstrøm, IT & data, robotteknologi osv.

Der er også arbejdet med planer for Facebook og Linkedin og der er udpeget en fra hver sektion, der skal tage sig af det.

Nyhedsbrevet er i 2018 udkommet de vante 9 gange med 2-3 sider, alt efter hvad der er at fylde i. Det er svært at skaffe annoncører til Nyhedsbrevet – vi modtager meget gerne input til mulige annoncører .

Hjemmesiden kører også fint. Vi er dog også her lidt presset på annoncører.

Vi havde i 2018 9 arrangementer:

2018-01-16 Torskespisning, 41 deltagere

2018-01-18 Facebook kursus, 23 deltagere

2018-03-08 Newtec, 17

2018-03-20 Linkedin kursus, 17

2018-04-23 Generalforsamling hos Energi Fyn, 27

2018-05-29 Haarslev Industries 19

2018-10-06 Legohouse, 27

2018-11-06 Bogense Plast, 17

2018-11-28 Odense Teater, 17 deltagere

- De arrangementer, jeg har deltaget i, har alle været supergode og inspirerende. Jeg har ladet mig fortælle, at dette også gør sig gældende for de øvrige arrangementer.

Der har været i alt 205 deltagere på arrangementerne, hvilket er en lille fremgang ift. 2017, men mindre end 2016 og 2015.

Her i 2019 har vi med vores Stiesdal foredrag ramt noget rigtigt, her var 45 deltagere. Det er vores opgave at finde de arrangementer, der kan trække mange medlemmer til.

Det er ofte overarbejde, når vi ulejliger virksomheder med et besøg, så det vil være fint, hvis der var nogle flere af de yngre elfolk, der mødte frem.

Afslutningsvis vil jeg opfordre jeg alle til at bidrage med deltagelse i vores arrangementer og meget gerne give input til mulige virksomhedsbesøg eller arrangementer.

Stemningen i bestyrelsen har været positiv, og det vil den også være fremadrettet og vi ser frem til at fortsætte, sluttede Thomas Lyhne.

Formandens beretning blev godkendt.

Herefter fortalte foreningens kasserer Peter Dansbo om sektionens regnskab.

Året startede med en beholdning på 62.677 kr. og endte med 43.242 kr. så der har i årets løb været underskud på arrangementerne, udgiften her udgjorde 50.496 kr. og indtægten (deltagergebyrer) 25.421 kr. Det var bl.a. turen til Lego House, der gav et underskud. En større markedsføringsudgift end sædvanligt skyldes at den dækker to år.

Regnskabet blev godkendt.

Og så var det hovedforeningens regnskab, som jo viste et underskud på 125.926 kr., men da der var budgetteret med 123.197 var det inden for skiven. Med faldende medlemstal faldt også kontingentindtægterne og 2018 var også et dårligt år for værdipapirerne. Til gengæld var der flere små besparelser på udgiftssiden. Regnskabet kan ses her

Budgetterne er påvirkede af kontingentnedsættelsen hvor kontingentet for 2020 fastholdes på det nuværende niveau 535 kr. Vi er nødt til at regne med fortsat medlemstilbagegang, men til gengæld er der foretaget store besparelser på blad og sekretariat. Vi budgetterer med et underskud på 40.914 kr. i 2019 og 72.445 kr. i 2020, hvilket går an, da vi jo stadig har en egenkapital at trække på. Og der er jo stadig en mulighed for at vi får vendt udviklingen, så underskuddene bliver mindre.

Næste punkt på dagsordenen var valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne.

Der vælges to i lige år og tre i ulige år. Thomas Lyhne, Henrik Præstegaard og Paw Stamm var på valg, Henrik og Paw genopstillede ikke.

Michael Janus blev valgt, og den ledige bestyrelsesplads står åben. Dirigenten foreslog at forsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til selv at finde en kandidat.

Valg af revisor: Poul Erik Larsen var på valg og han blev genvalgt.

Der var ikke  indkommet forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 

Under punktet Eventuelt nævnte Peter Dansbo det kommende arrangement hos Tempur i Aarup den 15. maj.  Egon Hansen fortalte at samme dag, om formiddagen, holder Arbejdsgiverne, der nu er fusioneret med Tekniq, et arrangement på Magnoliavej om regler på maskiner mv.

AEJ


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.