top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

Nyt fra hovedbestyrelsen

Forårets hovedbestyrelsesmøde blev holdt ved Radius Elnet i Virum. Alle 12 medlemmer af hovedbestyrelsen var mødt frem – formand og næstformand fra hver af de 5 sektioner samt landsformand og generalsekretær.

Mødet indledtes med formandens beretning. Her fortalte han om årets gang og de beslutninger, der blev truffet i årets løb – fx om at ophøre med bladudgivelsen og om at lade besparelsen komme medlemmerne til gode i form af en mærkbar kontingentnedsættelse. Herudover er der også sket en omkostningsreduktion ved at generalsekretæren er gået yderligere ned i tid.

Der arbejdes med nogle udviklingstiltag, fx:

  • Ændring af kontingentet
  • Udvidet samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner
  • Evt. et nyt navn
  • Markedsføring, bl.a. på Facebook/LinkedIn.

- Vi er i en udviklingsproces, hvor optimismen er ved at vende tilbage, sagde landsformanden.

Medlemsudviklingen

Foreningen oplever fortsat en nedgang i medlemstallet, hvilket bl.a. skyldes, at alderssammensætningen er sådan, at de fleste medlemmer er 60+.

Hvervningen af nye medlemmer er fortsat det, vi alle skal prioritere højt og i den anledning blev det vedtaget at gøre medlemskab gratis i indmeldelsesåret.

Arrangementer

Antallet af arrangementer ud over landet er stabilt, og det gælder også deltagelsen (med få undtagelser.)

Landsformanden opfordrede til at sektionsbestyrelserne prioriterer at udarbejde referater eller resuméer inkl. fotos, så vi har noget at bringe i nyhedsbrev og på hjemmeside.

Og så opfordrede han til, at de ekstra tilskud til sektionerne kommer ud at virke.

- Foreningen fungerer. Vi har mange ting at glæde os over. Det skorter ikke på jeres indsats og det vil jeg gerne takke jer for og bede jer viderebringe takken til de øvrige bestyrelsesmedlemmer i sektionerne, sluttede landsformanden sin beretning.

Landsformandens beretning blev godkendt.

Regnskab 2018

Generalsekretæren, som også er foreningens kasserer, gennemgik regnskabet. På indtægtssiden ligger vi på alle poster under budgettet. Der var færre indtægter på ca. 12.000 kr. fra kontingent på grund af et større medlemsnedgang end forventet. Salg af bannerannoncer på hjemmesiden gav ca. 9.000 kr. mindre end budgetteret. Dertil kommer et tab på værdipapirerne på 4.000 kr., hvor vi havde forventet en gevinst på 10.000 kr.

I alt ca. 35.000 kr. mindre i indtægter.

De fleste af udgiftsposterne ligger på budgettet, idet de er kontraktlig aftalte. De variable poster tilsammen ligger til gengæld ca. 32.000 kr. under det forventede. Derfor blev underskuddet i det endelige resultat kun ca. 3.000 kr. større end budgetteret. Et resultat på minus 125.926 kr. betegnes som tilfredsstillende. Se side 5 i regnskabet her.

Vi fortsætter i 2019 og 2020 med at investere i udvikling af foreningen. I det reviderede budget 2019 fastholdes markedsføringstilskuddet til sektionerne således på 50.000 kr. i alt fordelt med 10.000 kr. til hver. Også ”Øvrig markedsføring”, prioriteres med 30.000 kr. Budgettet er på indtægtssiden justeret pga. nedsat kontingent, faldende medlemstal og faldende annonceindtægter. Der budgetteres i 2019 nu med et resultat på minus 40.914 kr. Budget 2020 er som budget 2019, dog igen justeret for medlemstal og prisindeks. Det forventede resultat  i 2020 bliver minus 72.445 kr.  Det er forsvarligt, idet vi stadig har en egenkapital at gøre godt med. Det er et ”worst-case scenario” - hvis vi får held med at vende medlemsudviklingen, kan det komme til at se meget bedre ud, sluttede landsformanden.

Regnskab og budgetter blev godkendt med fastholdt kontingent i 2020 på 535 kr. inkl. moms.

AEJ


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.