top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 
 

Generalforsamling den 5. april 2018 i Jydsk Sektion

1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen blev denne gang holdt ved ELCON på Ryhavevej i Aarhus. Formand Børge Terkelsen bød velkommen til de 13 fremmødte og foreslog Erik Rasmussen som dirigent.

Erik Rasmussen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og så gav han ordet tilbage til formanden for aflæggelse af beretning.

2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år

- Denne beretning gælder perioden fra sidste års generalforsamling, der blev afholdt den 29. marts 2017 hos Aura i Galten med Ole Lauridsen som foredragsholder, indledte formanden.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter sidste års generalforsamling:

 • Formand: Børge Terkelsen
 • Næstformand: Steffen Lind Kristensen
 • Kasserer: Kristen Rørby
 • Sekretær: Michael Hytting
 • Medlem: Ole Leth Frisenvad

Bestyrelsen har afholdt fire møder: 4. maj 2017, 17. august 2017, 10. oktober 2017 samt 30. januar 2018.

Der har været følgende medlemsarrangementer:

 • Den 5. maj 2017: Ceres Park med 10 deltagere (heraf 4 fra bestyrelsen). Vi fik en flot gennemgang i både Ceres Arena, den nye og den gamle stadionhal samt selve stadion. Og der blev lejlighed til at se på de tekniske installationer. Og billetter til en kommende kamp for de interesserede. Afslutning i VIP loungen med øl/vand og sandwich.

 • Den 21. september 2017: Aarhus Teater med 18 deltagere. Her blev vi modtaget af skuespilleren Hother Bøndorf, der gav en rundvisning i teateret meget snirklede kroge. En person som kendte teateret og brændte for det. Efterfølgende var der spisning i Teater Bodegaen med stegt flæsk og persillesovs.

 • Den 12. december 2017: DOKK1 med 20 deltagere. Besøget og rundvisningen i det spændende hus var primært rettet mod de mange tekniske installationer i bygningen. Og vores vært var elmand og havde været med ved idriftsættelserne. Efterfølgende var der spisning på Aarhus Streetfood.

 • Den 22. februar 2018: Køsters Motorboghandel med kun 8 deltagere. Et meget spændende besøg i en boghandel, der kan skaffe alt (næsten) om biler motorcykler, både, fly og stationære motorer. Boghandelen er til salg. Man må håbe, at køberen vil drive det videre. Der findes kun få steder i verden, den kan noget tilsvarende. I slutning af besøget var der øl/vand og sandwich og afsluttende snak.

Den 18. januar 2018: Facebookkursus, hvor jeg deltog. Kurset var arrangeret af Fynsk Sektion, men åbent for alle. Kurset bidrog dog kun til at øge mit forvirringsniveau.

Der er på hjemmesiden www.dkef.dk detaljerede referater fra arrangementerne.

Kommende aktiviteter og arrangementer:

 • Den 17. maj 2018: Medlemsmøde i Tivoli Friheden om de tekniske installationer m.m.
 • Medio september: Studietur, Lego House Billund, Billund Lufthavn, Green Tech Center Vejle.
 • Slut november/start december: Julemøde, Vestas Testcenter.

Medlemssituationen

Det er ikke en hemmelighed, at vores sektion og hele foreningen gennem de seneste mange år har haft faldende medlemstal. Lige nu er vi 134 efter en nedgang på 3. På landsplan er vi 814 medlemmer. De seneste 5 år har foreningen oplevet en nettonedgang i medlemstallet på 50 om året.

Arbejdet i hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er sammensat af formand og næstformand for hver af de fem sektioner samt landsformanden og generalsekretæren. Der har de seneste år været fokus på at reducere omkostninger pga faldende kontingentindtægter.Ved det seneste hovedbestyrelsesmøde den 15. marts vedtog vi, at vi fra 1. januar 2019 ikke længere deltager i Techmedias udgivelse af bladet Elteknik. Hovedbestyrelsen tog også fat på at drøfte foreningens videre liv.

Scenarie 1: Vi driver foreningen videre i de næste tre år

Scenarie 1 er et optimistisk/realistisk scenarie frem til udgangen af 2021. Vi fortsætter og holder foreningen i drift ud fra den økonomi, vi hele tiden har. Omkostningerne reduceres, så budgetterne hænger sammen. Vi styrker fortsat aktiviteterne i sektionerne, idet den ekstra tilførsel af 50.000 kr. til sektionerne i 2018 opretholdes i 2019 og 2020. Kontingentet sættes op med 4 kr. plus moms hvert år.

Sekretæren tilpasser opgaverne til de nye tider. Gode ideer inden for den nuværende formålsparagraf kan hovedbestyrelsen beslutte at sætte i værk løbende.

Scenarie 2: Elektroteknisk Forening nedlægges eller opdeles

Det andet scenarie, det pessimistiske, går på, at vi med den svigtende opbakning lukker foreningen i god ro og orden og i henhold til vedtægterne.

Der er også mulighed for kun at nedlægge hovedforeningen og fortsætte aktiviteterne i sektionerne. Man kan undgå moms, hvis det er gratis at være medlem, og det kan måske skabe grobund for at drive aktiviteterne fremadrettet. Kommunikationen kan foregå på mail og på Facebook mv. Det ville nok være sådan, man ville starte en ny forening, hvis man skulle gøre det i dag.

Scenarie 3: Ny vision og strategi

Et tredje scenarie er, at vi ønsker at Elektroteknisk Forening fortsat skal eksistere, også på længere sigt. Vi skal udvikle foreningen, så dette bliver muligt. Vi skal lave noget mere eller noget andet end i dag. Vi kan desværre ikke beskrive det nærmere nu, da vi endnu ikke ved, hvad det kunne være.

Alle idéer er velkomne. En grundlæggende forandring af foreningen tager tid, men vi har ikke et stort tidspres. Medlemmer og bestyrelser skal inddrages i processen. Måske skal der nye vedtægter til.

Parallelt med arbejdet med at udvikle og ændre foreningen holder vi også tingene kørende i det omfang, det er muligt ud fra den økonomi, vi hele tiden har.

Foreningens nuværende formål og virke: Elektroteknisk Forening tilbyder medlemmerne et forum og et netværk inden for stærk- og svagstrømsområdet, herunder IT og tele. Foreningen formidler viden om elektroteknik via virksomhedsbesøg, foredrag, studieture og ved medlemsinformation. Elektroteknisk Forening overholder alle gældende love, herunder – men ikke begrænset til - konkurrencelovgivningen.

Foreningens vision: Elektroteknisk Forening er netværket, der sikrer videndeling inden for El- og IT-området.

Foreningens mission: Sikre medlemmer og virksomheder et forum og netværk inden for stærk- og svagstrømsområdet, herunder IT og tele.

Hovedbestyrelsen besluttede, at vi ikke nedlægger foreningen, men udvikler den, evt. opsplitter den. Der vil blive meget vi skal tage stilling til og komme med – gode – forslag til.

Vi skal ikke mindst have defineret, hvorfor vi primært kommer til arrangementerne, er det indholdet heri, eller på grund af det netværk, vi også tilbyder?

Formanden sluttede med en en tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb og til Anders ligeledes for godt samarbejde i forhold til hovedforeningen.

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Herefter fremlagde kassereren, Kristen Rørby, sektionens regnskab.

Indtægterne var i 2017 på 8.080 kr. i kontingentandel og 11.000 kr. i mødeindtægter. Udgifterne var 21.096 kr. Kassebeholdningen er i årets løb reduceret lidt til kr. 18.984,55 kr.

Der er i 2017 givet tilskud til alle arrangementerne. I 2018 får vi ekstra midler fra hovedforeningen, fortalte kasseren.

Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse til efterretning af hovedforeningens regnskab

Generalsekretæren fortalte om et regnskab som endte bedre end budgetteret med et lille overskud på 2.026 kr. Kontingentindtægterne var ganske vist mindre end budgetteret, men der var også færre udgifter til bestyrelse, web, markedsføring og diverse.

Det reviderede budget for 2018 forventer et underskud på kr. 123.197 kr. pga færre kontingentindtægter og på grund af det ekstra tilskud til sektionerne på 50.000 kr.

Det foreløbige budget for 2019 ser derimod positivt ud. Vi får igen en kontingentforhøjelse på 5 kr. inkl. moms. Bladudgiften falder helt væk og sekretæren går på halv tid bortset fra arbejdet med nyhedsbrevet. Der kommer en ny udgift til kontingentopkrævning, idet Techmedia har foretaget den for os hidtil som en del af bladsamarbejdet.

Hele regnskabet inkl. budgetter ligger frit tilgængeligt på hjemmesiden.

5. Valg til bestyrelsen

Børge Terkelsen og Kristen Rørby var på valg og blev begge genvalgt.

6. Valg af revisor

Eivind Olsen var på valg til revisorposten og blev ligeledes genvalgt.

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

Der var ikke indkommet forslag.

8. Eventuelt

 • Der foretages pt. et fremstød fra forskningsinstitutioner hvor de (gratis) fortæller om hvad de arbejder med
 • Navitas kan måske være et besøg værd igen
 • Arrangementer bør omtales på Facebook, det kan være med til at tiltrække unge
 • Når Tesla ikke er nem at komme til, så kunne Nissan med deres elbiler måske være en mulighed.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden afsluttede generalforsamlingen med en tak til dirigenten for god mødeledelse, og Elcon for at lægge hus til generalforsamlingen. Til sidst takkede han deltagerne for det pæne fremmøde.

AEJ

Efter generalforsamlingen konstituerede Jydsk Sektion sig på følgende måde:
Formand: Steffen Lind Kristensen
Næstformand: Børge Terkelsen
Kasserer: Kristen Rørby
Sekretær: Michael Hytting
Medlem: Ole Leth Frisenvad

10. april 2018
Anders Ebbesen Jensen


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.