top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2017-03-29 Jydsk Generalforsamling

Generalforsamling i Jydsk Sektion

Før generalforsamlingen var der foredrag med sprogforsker og lektor ved Århus Universitet Ole Lauridsen, kendt fra radioprogrammet Sproghjørnet. Referat herfra følger senere. Men her er referatet fra selve generalforsamlingen:

Punkt 1: Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og rettede en tak til AURA Energi for lån af lokaler.

Under dette punkt blev der uddelt de skyldige og dermed manglende flasker vin til stillere og de nye medlemmer.

Bestyrelsen foreslog herefter Kim Frandsen som dirigent - valgt uden modkandidater.

Punkt 2: Aflæggelse af beretning for det forløbne år

Formand Bjørn Johansen berettede. Siden sidste generalforsamling d. 2016.04.07 hos Aarhus Bryghus, er der gennemført 3 arrangementer. Det 4. arrangement - Den planlagte studietur til Berlin - måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger.

De 3 gennemførte arrangementer var:

2016.05.11, Moesgaard Museum med rundtur bag om museet, 15 deltagere. Sektionen blev vist rundt af Driftsleder Lars Klemmensen, der bl.a. fortalte at museet lever op til lavenergiklasse 1. Bygningens klimaskærm – husets facader og tag – er den faktor, der har størst betydning for bygningens primære energibehov og indeklimaet. Afhængigt af vejret udenfor og de enkelte lokalers behov for ventilation, solvarme og dagslys justeres husets solafskærmning og ventilation automatisk. Da taget skærmer for sol fra syd og da bygningen er delvist nedgravet, reduceres varmeindstrålingen og dermed behovet for køling. Efter rundvisningen var der mulighed for, på egen hånd at opleve museet som gæst, i den spændende udstilling.

2016.10.26, NSI Navitas, 24 deltagere

Sektionen blev modtaget i forhallen hos Navitas af Trine Schmelling, der er koordinator for maskinmesterskolens videncenter og ansvarlig for skolens erhvervsrettede kontakter. Hun fortalte om uddannelsen til maskinmester.

Lektor på AAMS, Thomas Frederiksen, stod for den tekniske rundvisning og fortalte om de avancerede installationer, men også om nogle af de vanskeligheder, der har været i de første år i bygningen. F.eks. med nedblæsning af et halvtag, tæring af kølerør, lejenedbrud på ventilationsmotorer, forkert mærkning af elanlæg osv. Rundvisningen førte os op på taget, hvor der er installeret 375 kW solceller, som er med til at sikre, at bygningen lever op til Energiklasse 1 i Bygningsreglementet. Rundvisningen gik også til skolens maskinlaboratorium hvor der bl.a. er en motor, en kedel og en turbine. Eleverne nyder desuden gavn af de tekniske installationer i Navitas, hvor både energistyringssystemer, vandbehandlingsanlæg og køle- og ventilationsanlæg er tilgængelige og bruges i undervisningen. 

2016.12.08, Julemøde med tema om letbanen, 27 deltagere, et meget spændende arrangement.

Der har i gennemsnit været 21-22 deltagere på de gennemførte arrangementer. 

Det var et kort tilbageblik på, hvad der er sket i det forløbne år, men hvad skal der så ske fremadrettet

2. maj: Ceres Park & Arena (Aarhus stadion). De er pt. ved at installerer nye sikkerhedssystemer i arenaen. 

Foreningen  skal selvfølgelig også på rundvisning på selve stadionet. Vores ”guider” vil blive medarbejdere fra deres tekniske afdeling.

21. september:  Aarhus Teater

Ultimo oktober – besøg hos Tesla Motors i Tilst

7. december: 2017.12.07, Julemøde med besøg på Dokk1.

Medlemmer pr. 2017.03.10: 148 medlemmer. Det er 2 mere, i forhold til sidste generalforsamling.

Vores erfaring siger dog desværre, at nogle melder sig ud, når kontingentopkrævningen kommer og den er først lige sendt ud. Foreningen har på landsplan 903 medlemmer, men med en kedelig tendens til, at medlemmerne forsvinder fra os. Så alle forslag til at vende denne udvikling, er meget velkomne, sluttede Bjørn Johansen sin beretning.

Herefter blev beretningen sat til debat. Et spørgsmål gik på om der var kommet nye medlemmer til foreningen efter mødet på Navitas. Mødet hos Navitas har indtil videre resulteret i 5  nye medlemmer.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Punkt 3: Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for sektionen til eventuel godkendelse 

Regnskabet blev forelagt og godkendt uden bemærkninger.

Punkt 4: Forelæggelse til efterretning af det reviderede årsregnskab for hovedforeningen, det reviderede budgetfor det indeværende år samt budget for det kommende år med det hertil knyttede kontingent

Generalsekretæren forelagde det reviderede årsregnskab for hovedforeningen som efterfølgende blev taget til efterretning af forsamlingen.

Under dette punkt blev der fremsat en opfordring fra Bent Cramer om, på grund af det vigende medlemstal, at medlemmerne i foreningen er mere proaktive i forsøget på at skaffe flere medlemmer – det kunne være fra netselskaber, grossister, rådgivende Ingeniører, elinstallatører, m.m.

Punkt 5: Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne

To nye kandidater til bestyrelsen: Ole Leth Frisenvad og Steffen Lind Kristensen blev valgt uden modkandidater til erstatning for Bjørn Johansen og Thomas H. Petersen som ønskede at træde ud af bestyrelsen i Elektroteknisk Forening Jydsk Sektion. Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer!

Punkt 6: Valg af revisor

Ejvind Olsen blev genvalgt uden modkandidater.

Punkt 7: Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Punkt 8: Eventuelt

Næstformanden (Børge Terkelsen) rettede en stor tak til Bjørn Johansen og Thomas H. Petersen for indsatsen i bestyrelsen i Elektroteknisk Forening Jydsk Sektion.

I forbindelse med udbredelse af kendskabet til foreningen og et muligt redskab til at få nye medlemmer blev der efterlyst ”ildsjæle” til oprettelse og vedligeholdelse af en Facebookprofil for sektionen. Hjælp m.m. fås fra generalsekretæren.

Ellers var der til slut ros fra landsformanden til sektionsbestyrelsen.

Hermed blev generalforsamlingen erklæret for overstået.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

  • Formand: Børge Terkelsen
  • Næstformand: Steffen Lind Kristensen
  • Kasserer: Kristen Rørby
  • Sekretær: Michael Hytting
  • Medlem: Ole Leth Frisenvad

Michael W. Hytting


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.