top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2014-03-13 Hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsesmøde nr. 673

Hovedbestyrelsesmødet torsdag den 13. marts 2014 kl. 10.00 hos Legrand Scandinavia i Hvidovre.

Anita la Fontaine bød først velkommen til Legrand. Bent Cramer fortsatte og bød velkommen til hovedbestyrelsesmødet, som indledtes med beretningen for 2013.

- Her vender vi blikket tilbage og kigger på, hvordan året 2013 er gået. Det er gået godt med hensyn til aktiviteter i sektionerne. Det er også gået godt med hensyn til vores udgivelser, blad, hjemmeside og nyhedsbrev.

- Hjemmesiden har været tilgængelig hele tiden, vi har kun haft et enkelt udfald pga. en serverfejl.

Statistikken siger ca. 1500 besøgende om måneden, det toppede med 290 besøgende den 10. december, hvor vi sendte et nyhedsbrev ud. 11 % af alle besøgende er fra tablet, 8 % er fra en smartphone, hvilket jo siger noget om udviklingen.

- Der er kommet fortsat mere styr på planlægningen af arrangementer i sektionerne, sådan at vi i flere numre af Elteknik har måttet brede arrangementerne ud over to sider.

- Der har været mange gode arrangementer i 2013, og deltagerantallet har som altid været pænt og stabilt.

Herefter gennemgik landsformanden sektionernes arrangementer.

- I Hovedbestyrelsen havde vi et godt møde i marts med 12 deltagere hos Pro Automatic i Holsted omkring regnskab og budgetter. Resultatet var en smule bedre end forventet i budgettet. Vi vedtog en kontingentforhøjelse til 2014 på 20 kr.

- Vi nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle planlægge bestyrelsesseminaret i efteråret — som skulle holdes ”ude i byen” med mulighed for overnatning.

- Anita overtog som næstformand formandsstolen ved dette seminar i mit fravær. Der var 19 deltagere ud af 27 mulige. Der var foredrag af tre eksterne foredragsholdere samt workshops, hvor fire grupper alle arbejdede med følgende emner: rekruttering, netværk, fastholdelse og synlighed.

- Der blev sat flere nye skibe i søen, det vender vi tilbage til om lidt på næste punkt på dagsordenen. De nye tiltag påvirker det reviderede budget 2014 og derfor er vi nødt til lige at løbe markedsføringsplanen igennem, inden vi kommer til regnskab og budgetter.

Medlemsstatistik: Vi er pr. 1. januar 2014 1111 medlemmer, heraf 197 pensionister. Vi mistede netto 96 i løbet af året 2013, så det er jo en kedelig statistik. Det gradvise tab af medlemmer er som bekendt udtryk for en langsigtet tendens. I 2012 opretholdt vi undtagelsesvist medlemstallet, men nu er det altså reduceret igen.

- Vi gør jo alt hvad vi kan i forskellige forsøg for at vende udviklingen, og vi må tro på at det lykkes. Hvis vi i de kommende år oplever et fortsat fald i medlemstallet, vil det påvirke vores kontingentindtægter, og på et tidspunkt bliver vi måske nødt til at reducere udgifterne. Men det tager vi op til den tid. Vi har stadig penge i kassen.

Formanden afsluttede med en tak og et Elektroteknisk Leve til Anita la Fontaine for sit virke i hovedbestyrelsen, hvor hun har været næstformand. Anita har valgt ikke at genopstille ved den kommende generalforsamling.

Opfølgning på markedsføringsplan 2014

På seminaret i oktober arbejdede bestyrelsesmedlemmerne i workshops med at udvikle foreningen og vende den nedadgående tendens i medlemstallet. Emnerne var rekruttering, netværk, fastholdelse og synlighed, og efter workshoppen var der opsamling i plenum.

Fra workshoppen blev de tre udgiftskrævende tiltag vedtaget:

-Online markedsføring

-Plakat

-Miniseminar på El & Teknik.

LinkedIn: Vi er i gang. Vi har oprettet en virksomhedsside, hvor vi med opdateringer kan advisere om nye arrangementer, deadlines for tilmelding mv. Siden har ca. 100 følgere, så det erstatter ikke at vi sender e-mails ud til medlemmerne. Oprettelsen klarede sekretæren selv, dvs. vi har ikke betalt et firma udefra for oprettelsen, hvilket der var afsat 5.000 kr. til i budgettet.

Vi deltager i El & Teknik udstillingen 2014 den 6.-8. maj. Udstillingen på El & Teknik-messen indrettes med ståborde og barstole. TV overvejes. Desuden den nye plakat i stort format (roll-up plancher) langs siderne samt to gadeskilte. Vi uddeler Elteknik-blade, plakater og en flyer med indmeldelsesblanket. Vi har bl.a. vores tilbud om et års gratis medlemskab til studerende samt deltagelse i arrangementer til halv pris. 

Miniseminaret er planlagt til tirsdag den 6. maj kl. 13-15.00.

Markedsføringsplanens markedsføringsbudget 2014 udgør 136.878 kr., som rummer både faste tilbud fra generalsekretæren samt mere usikre overslagspriser vedr. eksterne leverandører.

Fremlæggelse og godkendelse af hovedforeningens reviderede regnskab for 2013

Kasserer Claus Frøslund fremlagde regnskabet. Vi har fået mindre ind i kontingent, men mere ind i bannerreklamer, så indtægterne ender som i budgettet. Vi har haft færre udgifter end i budgettet fordi vi ikke har brugt flg. konti fuldt ud: bestyrelse, webudgifter, diverse samt tilskud ift. nye medlemmer, derfor ender årets resultat med at være 23.689 kr. bedre end i budgettet, dvs. vi ender i et underskud på 34.920, mod forventet 58.609.

Regnskabet blev godkendt.

Godkendelse af budget for kommende år. Rev. budget 2014, budget og kontingent 2015

I det reviderede budget for 2014 er der afsat de ekstra midler til markedsføring samt til bestyrelsen, for igen at holde et bestyrelsesseminar i efteråret. På grund af færre medlemmer forventes færre kontingentindtægter, og vi forventer også færre annonceindtægter. Vi forventer i 2014 et resultat på minus 157.531 kr.

Det blev vedtaget i 2015 at forhøje kontingentet med 10 kr. inkl. moms til 690 kr. og 490 kr. for pensionister, dvs. i begge tilfælde en stigning på 10 kr. I 2015 forventes udgifter til markedsføring og bestyrelse igen normaliseret og vi budgetterer med et underskud på 65.184.

Budgetter inkl. kontingent blev godkendt.

Samarbejde med IDA Elteknik

Der har været afholdt et møde med IDA Elteknik for at afdække samarbejdsmuligheder og -omfang samt klarlægge, hvordan et evt. samarbejde indledes og udbygges. Vi informerede hinanden gensidigt om arrangementer, opgaver og organisation.

Der eksisterer allerede et fint samarbejde i nogle sektioner, især i Sydjysk Sektion, som allerede har gennemført flere fælles arrangementer.

Vi har aftalt, at invitationer fra IDA sendes til formænd i sektionerne. Invitationer fra Elektroteknisk Forening sendes til IDA’s kontaktpersoner.

Det er frivilligt om sektionerne vil invitere medlemmer af IDA-Elteknik, og det er ikke alle arrangementer, der egner sig til det.

Optagelse af EL-QA

EL-QA (Dansk forening for erfaringsudveksling for brugen af elektricitet, sikkerhed, miljø og forsyningskvalitet) har forespurgt om evt. optagelse i EF. Vi har svaret imødekommende.

Formanden og generalsekretæren tager en nærmere drøftelse med EL-QA, hvorefter optagelsen så evt. kan behandles på næste hovedbestyrelsesmøde.

Næste møde holdes som et fælles bestyrelsesseminar for alle medlemmer af sektionsbestyrelserne torsdag den 2. og fredag den 3. oktober. Vi starter med frokost den 2/10 kl. 12.00 hvorefter der er et netværksfacilitatorseminar. Næste dag, om formiddagen, holder vi selve bestyrelsesmødet, hvor vi bl.a. skal behandle markedsføringsplanen for 2015.

Anders Ebbesen Jensen


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.