top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2009-08-26 Storebæltsforbindelsen

Den elektriske storebæltsforbindelse Jens Peter Kjærgaard og Peter Larsen

Referat fra møde i Fynsk Sektion den 27. august ved Solar og på Energinet.dk´s omformerstation i Fraugde.

Formand Peter Larsen bød velkommen til de 55 fremmødte og til projektleder Jens Peter Kjærgaard fra Energinet.dk, der fortalte om storebæltsforbindelsen.

Forbindelsen består af et 400 kV kabel og et returkabel på 20 kV og en omformerstation i hver ende. Stationen er på Fyn placeret ved den bestående 400/150 kV station i Fraugde, som via en dobbelt 400 kV luftledning er koblet sammen med det jyske net. På sjællandssiden kobles forbindelsen også på en dobbelt 400 kV forbindelse, der går tværs over Sjælland, og det sker ved en lille by, der hedder Herslev nær Høng.

- Forbindelsen er en jævnstrømsforbindelse, fordi der som bekendt er tale om to forskellige vekselstrømsnet, som ikke er synkrone, sagde Jens Peter Kjærgaard.

- I 2005 besluttedes det at etablere forbindelsen som en HVDC-forbindelse, med de fordele og ulemper, det giver. Fx kan forbindelsen ikke bruges til at genstarte et dødt net. Men når det første værk igen kører, så kan man udnytte jævnstrømsforbindelsens gode reguleringsegenskaber.

- Overføringskapaciteten blev fastlagt til 600 MW. Det er beregnet at forbindelsen kun sjældent vil udgøre en flaskehals med forskellige markedspriser på el øst/vest til følge. Varighedskurven viser fx at 6.000 timer årligt vil forbindelsen være belastet med mindre end 400 MW.

Storebæltsforbindelsen vil i øvrigt være til størst fordel for sjællænderne, der vil opleve faldende elpris, når elmarkederne forbindes, hvorimod vi vest for Storebælt vil opleve stigende pris.

- Vi havde problemer med myndighedsgodkendelsen på Sjællandssiden. I april 2006 søgte vi de daværende amter om godkendelse i henhold til planloven. Der gik frem til Ventilhallenoktober 2008 inden lokalplanen blev godkendt på Sjælland. Forsinkelsen har bevirket en forsinkelse af idriftsættelse af forbindelsen, men kun med 5-6 måneder, fordi det er lykkedes at fremskynde byggeri og montage.

Beboerne i Herslev protesterede, og der var megen debat og mange avisartikler. Undervejs forsøgte man også at få stationen placeret ved Asnæs ved olieraffinaderiet, men det viste sig dog ikke at være muligt. Så kom Herslev i spil igen. En landskabsarkitektfirma blev involveret, og de fik til opgave at udarbejde forslag til visuelle forbedringer. I samarbejde med en lokal borgergruppe fandt man endelig frem til en løsning, der var acceptabel for alle parter. Arbejdet på Sjælland kunne så gå i gang 2. januar 2009.

Den valgte løsning indebærer, at stationen er gravet 2 m under terræn, de højeste mastetoppe er fjernet og der et etableret "Herslev Bakker". De 350.000 m3 jord, der er gravet op, er placeret strategisk som bakker, der forhindrer, at naboernes udsigt generes af stationen.

- Anlægsbudgettet var oprindeligt på 1,22 mia. kr. og det blev i 2009 justeret til 1,29 mia. kr. og det ser ud til at holde på trods af alle ekstraomkostningerne. Men vi har også været begunstiget af den lave rente, sagde Jens Peter Kjærgaard.

Ventilhallerne er ens på Fyn og på Sjælland. Ventilerne hænger ned fra loftet. Servicebygningen er i to etager, hvor der øverst er et kontrolrum, som og ikke vil være bemandet til dagligt. Silicium tyristorerne er vandkølede og der er helt rent dionat, der anvendes i det primære kredsløb. Der er en relativt stor varmegengivelse fra omformningen af elektriciteten, men der har ikke været økonomi i at udnytte varmen til fjernvarmeformål.

- Da en tyristor kun kan lede strømmen i én retning, så fastholder man strømretningen når effektretningen skal ændres - det sker så ved at vende spændingen eller polariteten. Skiftende DC spænding stiller krav til kablet. Man kan i øjeblikket kun anvende papirisolerede kabler.

- Den overførte effekt kan i princippet ændres fra plus 600 MW til minus 600 MW på et sekund, hvis AC-nettet kan følge med til det. De hurtige reguleringer vil dog kun finde sted ved udfald af et kraftværk. Reguleringen sker fra kontrolrummet ved at man simpelthen indstiller, hvilken effekt man vil have overført. I praksis vil effektoverførslen blive styret efter en forud fastlagt køreplan med ændringer hver time og ændringerne vil finde sted fra 5 minutter før til 5 minutter efter timeskift.

- Landkablet er gravet 1,4 m ned og frem- og returkabel ligger i hver sin side af kabelgraven. Til søs ligger kablerne derimod med 100 m afstand imellem, så her er kablerne lagt ud over to omgange. Hvor bunden har været hård er der anvendt en gravemaskine til at få kablet ned under bunden.

Kablerne er på land lagt ud i længder på 900 m. Det er det maximale, der kunne transporteres på den specialbyggede transportvogn.

- Returkablet består af 4 aluminiumsledere og der er også lagt et rør til en fiberforbindelse ned langs kablerne. Det er første gang Energinet.dk anvender et returkabel på en HVDC forbindelse. Det skyldes risikoen for korrosion på gasrør mv. der også er gravet ned i Storebælt. Normalt anvendes jording i begge ender. Returforbindelsen er jordet i Fraugde.

På et spørgsmål om den store anlægsinvestering kan betale sig, var svaret, at fra Energinet.dk's side er det ensidigt en udgift. Men som systemansvarlig er det vores opgave at etablere elnet, og samfundsøkonomisk er det en god investering, fortalte Jens Peter Kjærgaard. Væsentlige forhold, der har været med til at skubbe til afgørelsen er den stigende andel af vindkraft vest for Storebælt sammen med, at der er behov for ny kapacitet øst for Storebælt - blandt andet pga af n edlæggelsen af Barseb"ck.

Spoler og kondensatorer på stationen er mere effektivt støjdæmpet end man ellers ser - dette for at holde støjniveauet nede på det ønskede niveau på 31 db. Kravet er ganske vist på 35 db men Energinet.dk har valgt at gå 4 db længere ned for at sikre "plads" til en evt. fremtidig fordobling af overføringskapaciteten.

Efter Jens Peter Kjærgaards spændende indlæg fik vi lige en sandwich og en fadøl, inden turen gik til Fraugde for at se stationen i virkeligheden, og den elektrotekniske nysgerrighed og spørgelyst bevirkede at besøget kom til at vare en del længere end planlagt.

AEJ


Få din annonce vist her. Læs mere

Referater


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.