top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2009-03-31 Fynsk generalforsamling

1. Valg af dirigent
Fynsk Sektions formand Peter Larsen bød velkommen til de ca. 50 fremmødte hos Fiberline Composites i Middelfart og forslog Torben Tolstrup som dirigent. Torben takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og så gav han ordet tilbage til formanden for beretningen. Fiberline Composites

2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år
Installatør John Pedersen er stoppet i bestyrelsen, og man har derfor fundet en afløser i skikkelse af Claus Rune Nielsen, installatør i Grontmij Carl Bro.

I maj havde bestyrelsen arrangeret en tur på Odense Havn, som dog måtte aflyses pga. manglende tilslutning. Besøget blev så gennemført den 20. august med stor tilslutning - der var 32 deltagere.
- Vi hørte om kommunens planer for fremtiden og bagefter var der rundtur på havnen. Det var spændende at se de mange nye byggerier, fortalte Peter Larsen.

- Så var det en efterårstur med bus til Lauritz Knudsens fabrik i Ringsted. Vi hørte om LK og så produktionen af afbrydere og kontakter. LK bød på en frokost og så hørte vi om alle de nye wireless-produkter.

- Der blev tid til et improviseret gensyn med Holmegaards Glasværk, inden bussen vendte hjemad, med et stop ved Bryggeriet Refsvindinge. Det var ærgerligt at vi senere skulle køre i bil hjem for der var godt nok disket op: Fruen bød på masser af øl af forskellige typer og tilhørende chips og h"ndmadder.

- 29. oktober var 38 deltagere ved Scanpocon, som er en af Danmarks førende specialister i UPS og strømforsyninger. Vi havde et meget fint besøg med foredrag og rundvisning med meget engagerede medarbejdere, og bagefter var der lejlighed til fri diskussion med flere medarbejdere, der var mødt frem.

- Et planlagt besøg på Thriges Kraftcentral m"tte aflyses, fordi dieslen ikke var køreklar. Bestyrelsen forsøger igen i uge 43 i år.

- I stedet blev det til et besøg på Rosengårdcentret - både på 1. sal med ventilation og køleanlæg, og i kælderen med brandmeldere og spinklere samt CTS-anlæg. Vi blev vist rundt af de to maskinmestre. Der var 30 deltagere.

- Så kom turen til den populære torskespisning på Restaurant Næsbyhoved Skov i januar med 61 deltagere. Vi fik torsk og pandekager og foredrag om alternativ energi. Der er ikke tvivl om, at der vil blive anvendt store midler på jord- og solvarme i de kommende år, sagde Peter Larsen.

- 3. marts var der arrangeret et stort temamøde med Arne Schumann om Etik og Moral på jobbet - bestyrelsen havde håbet på op imod 100 deltagere som sidste år - men kun 23 havde tilmeldt sig, så mødet måtte aflyses.

Peter Larsen efterlyste tilbagemeldinger om, hvorfor det ikke kunne trække flere - var det prisen, datoen, emnet eller foredragsholderen?

- Sidste år lykkedes det at holde medlemstallet, der kom lige så mange medlemmer til, som der gik ud. Vi vil gerne have flere medlemmer, sagde Peter Larsen, og gjorde opmærksom på hvervekampagnen med vin til stillerne og præmier, der trækkes lod om.

- Den 26. august vil projektchef Jens Peder Kjærgaard fra energinet.dk fortælle om den elektriske storebæltsforbindelse, vi mødes ved Solar p" Svendborgvej og tager ud til omformerstationen i Fraugde bagefter.

- I uge 43 arbejder vi på at komme på Thriges kraftcentral, hvis de er klar til det, og i uge 47 også et besøg. Så planlægger vi - med Finn Mikkelsens hjælp - en efterårstur med Gislev Rejser fra torsdag den 24. september til lørdag den 26. september til Sydsverige. Pris 2.500 kr. Alle kan deltage, b"de erhvervsaktive og ikke-erhvervsaktive. Turen indeholder et kig på Torsotårnet i Malmø om torsdagen og om fredagen et fabriksbesøg ved ABB og en festmiddag om aftenen. Ideer til øvrige virksomheder og sponsorer modtages gerne. Indbydelsen sendes ud i maj og tilmelding er i juni.

Formanden rundende af og takkede den øvrige bestyrelse for en god dialog og godt samarbejde.

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for sektionen til eventuel godkendelse
Kasserer Stella Mortensen fortalte herefter om sektionens regnskab 2008, der viste en balance på 106.785 kr. Der var i 2008 en ekstraordinær indtægt på 15.600, som sektionen fik fra hovedforeningen som tilskud til temamødet.. Ellers hidrører indtægterne fra kontingentandelen og fra deltagergebyrer samt renter. Der har ikke været sponsorbidrag fra virksomheder. Udgifterne er til turene samt til bestyrelsesmøder og gaver. Bestyrelsen har valgt at anvende midler på markedsføring af arrangementerne, og derfor er der en markedsføringsudgift på ca.1.700 kr.

Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse til efterretning af det reviderede regnskab for hovedforeningen samt budgettet for det kommende år med det hertil knyttede kontingent
Generalsekretæren forelagde hovedforenings regnskab, hvor et forventet underskud var vendt til et overskud - dette på grund af øgede indtægter på bannerannoncer, annoncer i nyhedsbrevet samt kontingent. Det reviderede budget for 2009 ser knap så positivt ud. Der kalkuleres med et underskud på 140.000 kr. - og størstedelen skyldes, at der investeres i en ny hjemmeside. Beslutningen herom blev truffet på et bestyrelsesseminar i september 2008. Om 2010 blev det fortalt, at kontingentet sættes op med 20 kr. - det gælder b"de normalkontingentet og det nedsatte kontingent for efterlønnere og pensionister.

Pkt. 5-8. Valg af formand, næstformand, bestyrelsesmedlem og revisor Harry Jelbert
P" valg var Henrik Rolsted og Stella Mortensen, som begge blev genvalgt. Harry Jelbert ønskede at stoppe som revisor. Bestyrelsen foreslog Henning Rasmussen, som blev valgt. Peter Larsen takkede Harry Jelbert for de 18 år og han fik et velfortjent elektroteknisk leve af forsamlingen.

9. Behandling af forslag og 10. Eventuelt
Der var ikke indkommet forslag og ingen ønskede ordet.
Derefter var det Fiberline, det handlede om, se referater herfra på hjemmesiden eller i Elteknik.

Få din annonce vist her. Læs mere

Arrangementer


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.