top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2006-03-09 Generalforsamling

København-Sjælland Sektion

Generalforsamling 2006
Årets studietur fra den 21. til 23. maj går til Oslo med besøg hos Elko i Åmot

Torsdag den 9. marts 2003 holdt København-Sjællands sektion sin årlige generalforsamling hos Brdr. A & O Johansen i Albertslund i forbindelse med martsmødet. Indkaldelse til sektionsgeneral-forsamlingen var trykt i Elteknik nr. 1, som var medlemmerne i hænde midt i januar 2006.

Formanden Finn Andersen bød velkommen og takkede EL-salgsdirektør Jørn Falck for at Brdr. A & O Johansen ville være vært for generalforsamling og martsmøde. Derefter foreslog formanden, at Helge Jensen skulle vælges til dirigent. Valget blev godkendt, og dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt som foreskrevet i de gældende vedtægter for Elektro-teknisk Forening.

Formandens beretning
Formanden indledte, som traditionen byder, med at mindes de sektionsmedlemmer, som var afgået ved døden i det forløbne år: F.C.Olesen, Fredensborg, som i mange år var redaktør ved Elteknik, Valdemar Grønholm, Frederiksberg, Kiell Heimann, Rungsted Kyst, Flemming Thomsen, Ballerup, og Knud Brun, Brønshøj.

Derefter omtalte formanden sektionens arrangementer siden sidste generalforsamling.

I april var der besøg på Faxe bryggeri, efterfulgt af studieturen, som gik til Fyn den 22. - 23. maj, med besøg på Storebæltsforbindelsen, Dansk Jernbanemuseum i Odense og Lindøværket i Munkebo. På det gamle Hvedholm Slot ved Fåborg, hvor man overnattede, var der vinsmagning før slotsmenuen blev serveret.

I oktober var der fyraftensmøde på Holmen med besøg i Frederik den V´s mastekran og Radio OXA, der er Danmarks ældste radiostation fra 1908. I november var der besøg på Elektroteket i Brøndby, hvor NKT, LK og Nilfisk har udstillet en mængde gamle sager fra en snart svunden tid.
December mødet, som nu er det årlige møde med damer, foregik på Arbejdermuseet med klassisk dansk middag fra trediverne og fejring af de fremmødte jubilarer.

Første møde efter juleferien var i det nye Operahus på Holmen med verdensrekord, hvad angår byggetid. Mødet i februar var hos Phoenix Contact i Hvidovre, en del af den store Phoenix koncern i Tyskland, som sektionen besøgte på studieturen i 2004. Sæsonens sidste møde er på Rexam Glass Holmegaard i Fensmark.

Studieturen går i år til Oslo søndag den 21. maj med Crown of Scandinavia. Om mandagen er der besøg hos Elko i Åmot, halvanden times kørsel fra Oslo.

 

Hovedbestyrelsen
I foreningens hovedbestyrelse har der været sat fokus på det svigtende medlemstal, og det vil der også blive i 2006. Der arbejdes med planlægning af et større arrangement, hvor foreningen kan blive profileret med henblik på at tiltrække nye medlemmer. Der bliver nedsat en planlægnings-gruppe med repræsentation fra alle sektioner.

Foreningen vil deltage på El-messen i Odense i foråret 2006 med håbet om at skaffe nye medlemmer blandt de fremmødte fagfolk.

Ved sidste hovedbestyrelsesmøde fratrådte landsformanden Jesper Haugaard efter seks år på formandsposten. Som ny landsformand valgtes Gorm Max Hansen, som er direktør for nationale kompetencer hos Bravida.

Formanden sluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år. Han takkede endvidere sektionens sekretær Jørgen Steen Pedersen for hans meget store indsats med at arrangere medlemsmøder og den årlige studietur.

Regnskab og budget
Efter formandens beretning, som blev godkendt af forsamlingen, kom så regnskabets time. Kasserer Per Løth gennemgik sektionens regnskab, som viste samlede indtægter på ca. 93.400 kr., udgifter på ca. 79.700 kr. og dermed et overskud på ca. 13.700 kr. Dette resultat skyldtes i høj grad at sektionens studietur i modsætning til tidligere år kun havde givet et beskedent underskud på ca. 1.300 kr., et forhold som Jørgen Steen Pedersen fik ros for. Man bemærkede også, at møde-udgifterne lå betydeligt lavere end budgetteret. Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Kassereren forelagde derefter hovedforeningens reviderede regnskab for 2005 og budgetter for 2006 0g 2007 til orientering. Regnskabet viser et overskud på ca. 129.400 kr. I budgettet for 2007 tager man højde for et yderligere fald i medlemstallet, idet kontingentindtægterne er sat ned med ca. 87.000 kr. Pr. 1. januar 2002 var medlemstallet 1906 (K-Sj: 570), mens det pr. 1. januar 2006 var 1458 (K-Sj: 427). Disse tal viser tydeligt behovet for at profilere foreningen indenfor kredsen af yngre elektroteknikere.

Kontingentet for 2007 er uændret 395 kr. og 240 kr. for pensionister excl. moms.

Valg til bestyrelsen
Formanden Finn Andersen var ikke på valg. Næstformanden Torben Hjermbæk var ikke på valg.
Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Per Løth og Lars W. Sørensen. Da der ikke var foreslået andre kandidater inden den 15. februar blev der tale om genvalg med akklamation.
Direktør Carl Trock blev genvalgt som revisor.

Der var ikke modtaget forslag til andre punkter til behandling på generalforsamlingen. Under "Eventuelt" rejstes igen spørgsmålet om sammenlægning af de små fonde, som foreningen administrerer. Desuden blev det foreslået, at man skulle opfordre store danske firmaer indenfor elbranchen til at oprette fonde til at støtte nye initiativer.

Formanden sluttede med at takke dirigenten Helge Jensen for hans indsats og forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen.

Peer Martin Larsen

 

 

Få din annonce vist her. Læs mere

Arrangementer


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.