top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

Generalforsamling i Jydsk Sektion

Formanden for Jydsk Sektion Bjørn Johansen bød velkommen til generalforsamlingen, som blev afholdt på Aarhus Bryghus.

Dirigent blev Erik Rasmussen og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorefter han gav orden tilbage til formanden.

Bjørn Johansen fortalte:

- Siden sidste generalforsamling, som blev afholdt hos Aura Energi i Galten, har vi haft to arrangementer, idet et tredje planlagte arrangement på Moesgaard Museum desværre måtte aflyses pga. for få tilmeldinger.

Den 10. september havde vi en heldags studietur. Til Energinet.dks station i Tjele samt Aarhus Universitets forskningscenter i Foulum med 20 deltagere. Hos Energinet.dk blev vi modtaget af driftsleder Erik O. Mortensen, som også er et mangeårigt medlem af foreningen. Erik kunne bla. fortælle at Energinet.dk har over 800 medarbejdere, hvoraf de fleste arbejder på hovedkontoret i Erritsø. De omsætter for 10 milliarder kr. og ejer 6900 km højspændingsnet og 924 km gasrør samt to gaslagre, anlægsværdien er 30 milliarder kr.

I Tjele har vi Danmarks største station, som fylder 18 hektar. Det er et knudepunkt, hvor de vigtige transmissionsforbindelser til og fra Norge går ind.

Hele stationen er sikret og overvåget på højt niveau, der er perimetersikring hele vejen rundt stationen er videoovervåget overalt. Anlægget i Tjele kører normalt ubemandet styret fra Energinet.dk’s kontrolrum i Erritsø. Medarbejderne i Tjele har, sammen med medarbejderne i Vester Hassing, ansvaret for drift og vedligehold af elnettet i Nord- og Midtjylland samt omformerstationerne.

Efter besøget i Tjele kørte vi videre til Foulum, hvor Aarhus Universitet har deres forskningscenter, som er hjemsted for Institut for Husdyrvidenskab, Institut for agroøkologi samt forskergrupper fra Institut for Fødevarer. Der er ca. 700 ansatte på AU Foulum, heraf ca. 400 forskere og ph.d. studerende.

Den 26. november havde vi vores årlige julemøde med 23 deltagere. Vi startede med rundvisning på Aarhus Musikhus. Jesper Kjær (bygningschef) tog imod os og viste rundt.

Musikhuset er tegnet af arkitekterne Kjær & Richter og blev indviet 27. august 1982.  Prisen var 115 millioner kroner, som blev finansieret af Aarhus Kommune. Musikhuset var oprindeligt og før udvidelsen i 2007 på 16.000 m², med 300 rum. Foyeren er på 2.000 m² med 40 bærende søjler på 11-17 meters højde. Der blev bygget om og til i 2003, og igen i 2007 blev huset udvidet med yderligere 17.000 m² tegnet af arkitektfirmaet C.F. Møller, så huset kom til at omfatte 35.000 m² og 500 rum og blev dermed Nordens største kulturhus

I 2011 blev ventilationsaggregaterne til den oprindelige del af Musikhuset fra 1982 udskiftet, og varmesystemerne og elinstallationerne renoveret inkl. CTS styring. De gamle ventilationsanlæg havde to hastigheder: on/off. Det betød, at det brugte lige meget strøm, om der var 400 mennesker i salen eller næsten 1600. Men det nye ventilationsanlæg sparede huset en halv mill. kr. på fjernvarmen og 125.000 kr. på el pga. frekvensomformere og rotorvekslere. Musikhuset lånte til investeringen af kommunekassen, og betaler tilbage over huslejen og tjener pengene ind igen. De har en sund økonomi med 80 % belægning.

Efter besøget på Musikhuset indtog vi julemaden på Raadhus Kafeen.

Den 11. maj prøver vi igen med et besøg på Mosgaard Museum med guide. Der arbejdes på en studietur i uge 38. Den 26. oktober besøg på NSI Navitas. Den 8. december holder vi julemøde med indslag om Aarhus Letbane.

Formanden opfordrede herefter alle til at kontakte bestyrelsen, hvis man kommer i tanke om et sted, der kunne være et besøg værd. Det kunne også være et foredrag.

Jydsk Sektion har pt. 146 medlemmer hvilket er et fald på ca. 20 siden sidste generalforsamling. En tendens vi ser i andre sektioner også.

Efter beretningen var der ros til bestyrelsen for de gode arrangementer.

Kasserer Kristen Rørby redegjorde for sektionens regnskab, Indtægterne udgjorde 23.905 kr. og udgifterne 18.324 kr., så året gav et overskud på 5.581 kr., så formuen kunne øges fra 13.562 kr. til 19.744 kr.

Ofte er der et tilskud fra sektionen til arrangementerne, sådan at deltagerne betaler mindre end hvad det reelt koster, og det vil man forsøge at synliggøre bedre.

Regnskabet blev godkendt.

Generalsekretæren redegjorde herefter for hovedforeningens regnskab og budgetter. På indtægtssiden var kontingentindtægten mindre end budgetteret pga. fald i medlemstallet, og virksomhedsobligationerne i Sparinvest havde igen givet et tab. Bannerannoncer og annoncer i nyhedsbrevet var som forventet. Desværre er alle tre annoncører i nyhedsbrevet faldet fra her i 2016.

På udgiftssiden er det meste kontraktbestemt, men mindre markedsføring, webudgifter, diverseposten samt udgifter til bestyrelse har hjulpet til, så årets underskud alligevel ender nær det budgetterede.

I det reviderede budget 2016 er medlemstallet nedjusteret og dermed kontingentindtægten. På udgiftssiden bliver vi hjulpet af rabat på bladet Elteknik – for færre sider, færre udgivelser og elektronisk bladlevering. Desuden mindre betaling til generalsekretæren pga. færre sider. Vi forventer nu et underskud i 2016 på 52.207 kr.

I budget 2017 har hovedbestyrelsen besluttet en forhøjelse af kontingentet, som er større end sædvanligt, nemlig på 80 kr. til 775 kr. inkl. moms i normalkontingent og 575 kr. i nedsat kontingent for pensionister og efterlønnere. Der var på sidste års generalforsamlinger opbakning til en sådan kontingentforhøjelse blandt medlemmerne. Forhøjelsen medfører, at vi opnår bedre balance mellem indtægter og udgifter i 2017. Resultatet bliver nu minus 14.782 kr. Hvis vi havde nøjedes med en forhøjelse på 10 kr., ville budgetunderskuddet i 2017 være på 80.000 kr. Der vil yderligere ske nogle justeringer af sekretærens afregning, der sigtes mod et nulresultat i budget 2017, når det skal revideres næste gang.

Der var fra forsamlingen ros til generalsekretæren og en opfordring til at bevare funktionen til gavn for sammenhængskraften.

Herefter var der valg til bestyrelsen.  På valg var Børge Terkelsen og Kristen Rørby, som begge blev genvalgt. Eivind Olsen blev genvalgt som revisor.

Herefter var der behandling af et forslag fra hovedbestyrelsen om at ændre to mindre ting i vedtægterne, den ene en tilføjelse til formålsparagraffen: ”Elektroteknisk Forening overholder alle gældende love, herunder – men ikke begrænset til – konkurrencelovgivningen”. Tilføjelsen er nødvendig for at nogle firmaers medarbejdere kan forblive medlemmer. Desuden stryges kravet om at vi skal benytte en ”statsautoriseret” revisor, fordi det ikke er et lovkrav for en forening af vores størrelse og det vil gøre det muligt at reducere omkostningen. Der er dog ikke aktuelle planer om at ændre revisionen. Alle 9 fremmødte medlemmer stemte for vedtægtsændringen, som altså blev vedtaget.

Under punktet ”Eventuelt” nævnte generalsekretæren, at de elektroniske medier giver bedre muligheder for at rette fejl – så hvis I støder på fejl på hjemmesiden eller i nyhedsbrevet, så sig til, så retter han fejlen med det samme.

Formanden erklærede herefter generalforsamling for afsluttet og så var det tid til rundvisning på Aarhus Bryghus – det kan man læse om andet sted.

AEJ

Få din annonce vist her. Læs mere

Arrangementer


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.