top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2016-01-20 Nye regler på elområdet

Egon Hansen fra SDE Syddansk Erhvervsskole gav Fynsk Sektion et indblik i de nye regler på elområdet. En ny elsikkerhedslov er trådt i kraft, stærkstrømsbekendtgørelsen udfases over en periode, og brugen af standarder træder i stedet.

På SDE er vi tre instruktører, der ikke bestiller andet end at tage rundt i landet på virksomheder eller hos El-grossister og undervise på korte efteruddannelseskurser inden for Elfaget. Derudover er jeg med i bestyrelsen for Elektroteknisk Forenings Fynsk Sektion, og det var i den sammenhæng, at vi blev enige om – i forlængelse af den traditionelle torskemiddag - at orientere om de nye regler inden for Elområdet som træder i kraft i 2016.

Vores nuværende Stærkstrømsbekendtgørelser inden for installationsområdet skal over de næste par år erstattes af Standarder – senest den 30. juni 2018.

Når vi i dag arbejder på andet end faste bygningsinstallationer, fx bygningstavler, så er det Lavspændingsdirektivet, der er det overordnede regelsæt, hvortil der er en række standarder, der beskriver den praktiske udførelse af tavlerne.

Hvis man arbejder med elektrisk støj, så er det EMC-direktivet, og hvis det er eksplosionsfarlige områder, så er det ATEX-direktivet, hvis det er elevatorer, er det Elevatordirektivet og maskiner hører under Maskindirektivet. Også under disse Direktiver er der en række standarder, der beskriver den praktiske udførelse inden for direktivets område. Vi snakker altså om Direktiver som er Europalovgivning.

Folketinget ønsker vækst gennem øget anvendelse af standarder – altså mere Europalovgivning.

I vækstinitiativerne er der et, der har særlig interesse for el-faget - nemlig initiativ nr. 47:

”Stærkstrømsreglerne og standarderne for arbejdspladsbelysning internationaliseres og forenkles med henblik på at øge konkurrencen på markedet for elinstallationer, elforsyningsanlæg og belysning, uden at gå på kompromis med den tekniske sikkerhed”

Det har fået den betydning, at der nu er kommet en ny Elsikkerhedslov, som blev vedtaget den 16. april 2015 med ikrafttrædelse den 1. januar 2016.  Elsikkerhedsloven erstatter den tidligere Stærkstrømslov.

Der er især to paragraffer i Elsikkerhedsloven, der er interessante for os:

  • § 3, der siger, at elektriske anlæg og elektriske installationer skal være udført og drives på en sådan måde, at det ikke frembyder fare for personer, husdyr eller ejendom.
  • § 7 Stk. 1. der siger, at hvis den der udfører eller driver elektriske installationer eller elektriske anlæg, og henvises til standarder, kan anse § 3 for at være opfyldt.
  • § 7 Stk. 2. der siger, at hvis man vælger ikke at anvende standarder, så skal det kunne dokumenteres, hvorledes at sikkerhedskravet i § 3 så er opfyldt.

For at udmønte loven kommer der nye bekendtgørelser. Der er lagt op til 4 nye bekendtgørelser. En bekendtgørelse på installationsområdet og tre bekendtgørelser på anlægsområdet.

Forslaget til den nye installationsbekendtgørelse har været sendt i høring med høringsperiode frem til 6.januar 2016 – herefter vil høringssvarene blive gennemgået hos Sikkerhedsstyrelsen. Den endelige bekendtgørelse forventes at foreligge i løbet af foråret 2016.

De tre anlægsbekendtgørelser forventes at komme i høring inden sommeren 2016.

Alt hvad der ligger på højspændingssiden og umiddelbart efter transformeren på lavspændingssiden er anlæg, men der hvor traditionelle El-installatører arbejder, er på installationsdelen, og her skal vi til at bruge standarder i HD 60364 serien.

Vores nuværende Stærkstrømsbekendtgørelse er også bygget op omkring denne serie af standarder. Men nu bliver der ryddet op i de mere end 300 danske ændringer, og det tilstræbes, at standarderne bliver uden nationale tillægsbestemmelser. Resterende nationale tillægsbestemmelser beskrives i den nye installationsbekendtgørelse.

Hvor det er Sikkerhedsstyrelsen der for nuværende administrerer litteraturen inden for lovgivning på el-området, så vil det fremover være Dansk Standard der vil publicere Standarderne inden for elområdet.

Alle kapitlerne i vores nuværende Stærkstrømsbekendtgørelse del 1 til 6 bliver konverteret til ét nyt dokument redigeret af Dansk Standard. Det går fra at være lovgivning til at være standarder – derfor bliver det Dansk Standard, der skal lave det.

Det betyder i praksis, at alt omkring de grundlæggende principper, systemjording, valg af materiel, beskyttelse mv. kommer til at ligge i selvstændige standarder, som bliver samlet i et bind.

Termer og definitioner bliver fælles i alle EU lande – F.eks. kommer beskyttelse mod direkte berøring til at hedde grundbeskyttelse, og beskyttelse mod indirekte berøring kommer til at hedde fejlbeskyttelse.

LAUS-reglerne bliver til EN 50110.

700-kapitlerne bliver til 21 selvstændige standarder, der samles i et kompendium, men som også kan købes hver for sig.

Alle 800-kapitlerne forsvinder – 800 kapitlerne er rene nationale bestemmelser som ikke findes i HD 60364 serien -  også kapitel 801 om elektriske installationer i boliger forsvinder. Vi skal derfor til at tage mere stilling, end vi tidligere har skullet, sagde Egon Hansen.

Vi fik en ny Autorisationslov i 2014. Der er nu delautorisationer på boligområdet og solcelleområdet. Dansk standard vil samle alle standarder der vedrører boliger i én bog og standarder der vedrører solceller i en anden bog. Aalborg og Københavns Erhvervsakademier udbyder de nye uddannelser og Aalborg har haft det første hold til eksamen.

Som alternativ til at købe standarder og håndbøger, så kan man tegne et abonnement hos Dansk Standard hvor man elektronisk får adgang til materialet.

Dansk Standard arbejder lige nu på højtryk for at oversætte Standarderne i HD 60364 serien fra engelsk til dansk. Standarderne kan købes enkeltvis efterhånden, som de bliver oversat, men DS meddeler, at Standarderne vil blive udgivet i nogle prisbillige samlebind, når alle standarderne er oversat og Sikkerhedsstyrelsen har udgivet den endelige nye installationsbekendtgørelse.

Sikkerhedsstyrelsen har meddelt, at de vil oprette en hjemmeside ”elsikkerhedsreglerne.dk” hvor de vil samle alt relevant litteratur, der vedrører overgangen fra vores nuværende bestemmelser til de nye regler på området.

Udkastet til den nye bekendtgørelse, den der har været i høring frem til 6.januar 2016 hedder ”Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer” og kan hentes på Høringsportalen.

I udkastet til den nye bekendtgørelse kan man læse i §§ 16-76, at der stadig vil være rester af vores nationale regler. Bekendtgørelsen fylder kun 7 sider og de tekniske tillæg står i kapitlerne 4, 5, 6 og 7. Det hele er planlagt til at træde i kraft 1. juli 2016, når Sikkerhedsstyrelsen har gennemgået indkomne høringssvar og efterfølgende udsender den endelige bekendtgørelse.

  • Kap.4 – Danske tillægsbestemmelser - §16 - 56
  • Kap.5 – Eksisterende installationer - §57 – 70
  • Kap.6 – Verifikation (eftersyn & afprøvning) - §71
  • Kap.7 – Drift og vedligehold (L-aus/50110) - §72 – 76

- Konklusionen bliver, at vi over de næste par år skal konvertere til primært at arbejde efter standarder og dertil supplere med relevante nationale krav fra den nye installationsbekendtgørelse, sluttede Egon Hansen.


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.