top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2014-12-02 Rundvisning på Studstrup

Tirsdag d. 2014.12.02 afholdt Elektroteknisk Forening Jydsk Sektion sit årlige julemøde, i år på Studstrupværket med efterfølgende julemenu på Foldby` s, Skovlundvej 12, 8541 Skødstrup.

Heldigvis kunne mødet afholdes i år og ikke aflyses på grund af en storm, som kom i vejen sidste år.

Kl. 16.30 mødtes de tilmeldte elektroteknikere foran porten til Studstrupværket, hvor vi blev modtaget af rundviser Jørgen Østergaard, som var manden, der skulle fortælle os om Studstrupværket.

Jørgen Østergaard fortalte bredt og engageret om Studstrupværket og dets virkemåde, ellers fokuseres der i referatet på ombygningen til biomasse på Studstrupværket.

Studstrupværket er et kraftvarmeværk ved Kalø Vig nord for Aarhus, idriftsat 1968 af Midtkraft til elforsyning af Midtjylland og fjernvarmeforsyning af Aarhus og forstæder. Værket blev ved omorganiseringen af den jysk-fynske kraftværkssektor i 2000 et værk i virksomheden ELSAM  A/S, idet ejeren Midtkraft I/S indgik i fusionen.


Studstrupværket har egen sejlrende i Kalø Vig og blev udvidet 1972-85 til i alt 4 blokke med en installeret effekt på 1126 MW el. Fra 1999 er kun blokkene 3 og 4 i drift med en installeret effekt på 700 MW. Værket fyres med kul og olie og blok 4 tillige med halm. I 2004 producerede værket 2642 GWh el og leverede 9324 TJ fjernvarme til ca. 90 % af indbyggerne i Aarhus samt til en række nabokommuner. Ved den store energifusion i 2006 blev ELSAM og dermed Studstrupværket overtaget af DONG Energy.

Fra kul til biomasse på Studstrupværket
Studstrupværket ved Aarhus er ved at nå sin maksimale levetid og skal undergå en gennemgribende renovering. Rambøll rådgiver værkets ejer, DONG Energy, i alle projektets faser fra analyse til idriftsættelse. Studstrupværket producerer el til forsyningsnettet og fjernvarme til et stort opland. De to aktive blokke, blok tre og fire, blev sat i drift i 1984 og 1985 og har nu nået den designede levetid på 200.000 timer.

Dong Energy blev i 2013 i samarbejde med Aarhus Kommunes varmeforsyningsselskab Affald/Varme Aarhus enige om en ny varmeaftale gældende frem til 2030. Dette betyder, at Studstrupværkets blok tre skal ombygges til fyring med træpiller for at fortsætte i drift og opretholde samt fremtidssikre varmeforsyningen til Aarhusområdet.

Under vort besøg på Studstrupværket og i driftscentralen fik vi fortalt, at lige under vort besøg kørte værket i allerhøjeste gear, da Aarhus området aftog så meget varme, at værket var helt oppe ved kapacitetsgrænsen.

Det er derfor nødvendigt med en gennemgribende renovering/levetids-forlængelse af blokken og en række tilhørende anlæg. Rambøll har som bygherrerådgiver for DONG Energy foretaget den tekniske og økonomiske vurdering af, hvilke komponenter der er udtjente og skal udskiftes eller moderniseres.

Projektet, der består af en analyse-, en modnings- og en gennemførelsesfase, skal skabe grundlag for, at blokken kan producere el og varme i yderligere 15 år på en kosteffektiv og tidssvarende måde. Rambøll har udformet de tekniske specifikationer for de komponenter, der skal udskiftes, udarbejdet udbudsmateriale efter EU-udbudsreglerne og gennemført kontraktforhandlinger med leverandører. Levetidsforlængelsen er nu i gennemførelses-fasen, som blev sat i gang i maj 2012.
I dag benytter Studstrupværket en kombination af kul og op til 15 pct. halm som brændsel. DONG Energys overordnede strategi er, at flere store kraftværker i Danmark skal skifte fra kul over til hovedsageligt at bruge biomasse som energikilde.
En forudsætning for levetidsforlængelsen er derfor, at blokken skal konverteres til at kunne køre med 100 pct. biomasse. Det betyder bl.a., at kedlen skal ombygges, så den fremover kan modtage træpiller som brændsel.

Projektet 'Biomassekonvertering' blev endeligt godkendt af DONG Energys bestyrelse i 2012, hvorefter det forventes, at værket er idriftsat med biobrændsel i 2015. Med projektet sikrer Rambøll DONG Energy overblik over de nødvendige tiltag for en effektiv og stabil drift på Studstrupværket i mange år fremover. Rambøll understøtter samtidig DONG Energys vision om en tidssvarende, pålidelig og CO2-neutral varmeforsyning til hele Aarhus-området.

Ca. 80 % af fjernvarmen til Aarhus leveres fra Studstrupværket, som i dag primært fyres med kul tilsat halm. Aarhus Kommune har fastsat et ambitiøst mål om at gøre Aarhus CO2 neutral inden 2030, og en omlægning fra kul til biomasse på Studstrupværket vil give et væsentligt bidrag til et CO2 neutralt Aarhus. Samtidig er ombygningen et vigtigt led i DONG Energys 85/15 vision om at reducere CO2 udledningen fra DONG Energys energiproduktion med 85 % pr. produceret energienhed inden 2040. På landsplan har et flertal i Folketinget opstillet et mål om at reducere Danmarks CO2 udledningen med 40 % i 2020, og nedbringe Danmarks afhængighed af fossile brændsler.


Ombygningen
Studstrupværkets blok 3, der som tidligere nævnt, i dag fyres med kul med op til 10 % tilsatsfyring af halm, og med olie som reservebrændsel, ombygges i perioden 2014-2016, således at den også kan fyres med 100 % træpiller. Med denne løsning vil de centrale elementer, så som kedel og turbine på Studstrupværkets blok 3 fortsat kunne anvendes, men det vil være nødvendigt at etablere et nyt selvstændigt transportsystem til at håndtere træpillerne, herunder etablering af et træpillelager, losse- og transportudstyr samt at ombygge formalings- og indfyringsanlæg.

Ombygningen er tilrettelagt, så den medfører mindst mulig udetid for kraftværksblokken, men det bliver dog nødvendigt at tage blokken ud af drift i perioden april-august 2015. I denne periode startes Studstrupværkets blok 4 op for at sikre el- og varmeproduktionen.
 
Efter ombygningen vil værket fortsat benytte den allerede etablerede infrastruktur til transport af brændsel. Transporten af træpiller til havnen på Studstrupværket vil foregå i skibe af typen Panamax, der er dimensioneret, så de lige netop kan passere Panamakanalens sluser og vil kunne medbringe laster på op til 30.000 tons træpiller.


Det skal bygges om
Ombygningen medfører i overordnede træk følgende:
• Udbygning af lossefaciliteter på havnen
• Transportsystem fra kajbånd for træpiller til træpillelager
• Nyt træpillelager
• Nyt lager for befugtet kulflyveaske
• Transportsystem fra træpillelager frem til dagsiloer
• Dagsiloer, placeret i gyden mellem blok 2 og blok 3
• Udtagsystem fra dagsiloer til møller
• Modificering af eksisterende kulmøller og brændere
• Askedagsilo i blok 2 inklusiv påslag og transportsystem til møller i blok 3
• Primær luftsystem inklusiv køler
• Primær-blæsere inklusiv frekvensomformere
• Reetablering af røggas by-pass kanal om afsvovlingsanlæg
• Styrings- og overvågningsanlæg til styring af transportbånd, træpillelager m.m.
• El-anlæg til transportbånd, træpillelager, modificeret fyringsanlæg, luftsystem m.m.

Anlægget opføres på den eksisterende kulplads øst for blokbygningerne.

Det nye transportsystem omfatter nye krangrabber og lossetragte, ligesom der etableres et nyt transportbånd til træpiller, parallelt med det nuværende kultransportbånd på kajen. Båndet vil være overdækket for at forthindre støvgener og problemer med fugt og vil føre træpillerne over i et nyt langtidslager for træpiller.

Lagersiloen, der opføres i beton, vil rumme 65.000 tons træpiller, svarende til ca. 14 dages fuldlast forbrug og opføres som en betoncylinder med en diameter på 70 meter og godt 20 meters højde, hvorpå der monteres en keglestubformet tagkonstruktion i stål. Træpillerne bevæger sig ned gennem lageret, da nye træpiller lægges ud øverst i lagersiloen og hentes ud i bunden af siloen via indbyggede gruber.

Fra lageret føres træpillerne videre med transportbånd til to nye dagsiloer, som placeres mellem kedelhus 2 og 3. Dagsiloerne vil fungere som et mindre mellemlager for træpillerne på vej til de fire eksisterende valsemøller. Dagsiloerne vil, med en samlet volumen på ca. 1000 m3, svarende til ca. 3 timers maksimal produktion, sikre en vedvarende forsyning af træpiller til møllerne.

De eksisterende valsemøller ombygges, så de fremover kan håndtere formaling af både kul og træpiller. I valsemøllerne vil træpillerne blive formalet til træstøv, og tilsat en mindre mængde befugtet kulflyveaske, der forbedrer forbrændingskemien i røggassen. Fra valsemøllerne vil træstøvet blive transporteret med luft op til de ombyggede brændere via de eksisterende støvrør. Luftsystem modificeres med nye luftkanaler og tilhørende blæsere.

Efter denne grundige og spændende fortælling om Studstrupværket var det tid til at lade sig transportere hen til Foldby´ s, Skovlundvej, Skødstrup hvor julemiddagen skulle indtages.

Efter en dejlig alternativ julemenu afsluttedes aftenen med, at alle de fremmødte elektroteknikere ønskede hinanden glædelig jul.

Michael Werner Hytting

Få din annonce vist her. Læs mere

Arrangementer


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.