top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
Print side Tilføj til favoriter E-mail side 

2014-04-23 Generalforsamling i Jydsk Sektion

Erik K. Rasmussen byder velkommenGeneralforsamlingen blev afholdt ved Teknologisk Institut i Aarhus umiddelbart efter det spændende arrangement her - referatet herfra følger senere.
Kim Frandsen blev foreslået og valgt til dirigent. Han kunne indledningsvist konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvorefter han gav ordet til formanden for bestyrelsen i Jydsk Sektion, Erik K. Rasmussen.

Erik fortalte i sin beretning om arrangementerne siden sidste generalforsamling.
- Den 14. april hos Galten Elværk var der foredrag med Søren Søgaard fra Sikkerhedsstyrelsen om Schukokontakter, 30 deltagere.
- 23. maj: Et spændende besøg med rundvisning på Aarhus Rådhus, 26 deltagere.
- Den 8. oktober var der planlagt et besøg hos TDC i Tranbjerg, men dette måtte aflyses pga. få tilmeldinger.
- Den 5. december var der planlagt julemøde med besøg på Studstrupværket, som desværre også måtte aflyses, det skete på selve dagen og aflysningen skyldtes stormen Bodil, hvor al udkørsel blev frarådet.
- Den 25. februar var der et vellykket besøg hos Terma i Lystrup med 23 deltagere.
Kommende arrangementer er:
- Den 20. maj det nye universitetshospital i Skejby. Aftalen var lavet med pressechefen som nu er fratrådt, og der mangler lige en bekræftelse med en ny kontaktperson.
- 26. august Aarhus Havn, hvor vi besøger oliehavnen, multiterminalen og containerterminalen og til sidst NRGi’s 60 kV station.
- 17.-21. september har vi studieturen til München med besøg ved Tyco Electronics og Fa. Reinhausen ved Hans Følsgaard og så er vi med til oktoberfestens åbning. Der er stadig to ledige pladser.
- I december forsøger vi igen med julemødet på Studstrupværket, hvor vi regner med bedre vejr end sidste gang.
 
Herefter var det kasserer Kristen Rørby der fremlagde sektionens regnskab. Der var i årets løb oparbejdet et overskud på 13.471 kr. hvilket især skyldtes et sponsorat fra Hans Følsgaard på 12.500 kr. og et ekstra markedsføringstilskud på 8.000 kr. fra hovedforeningen. Mødeudgifterne var på 14.019 kr. Kontoen var pr. 31/12 2013 dermed på 35.562 kr. Især turen til Anholt havmøllepark var planlagt med et tilskud fra sektionens kasse i et forsøg på at trække folk til. Der figurerer i regnskabet også et depositum indbetalt i december 2013 for studieturen i 2014.
Regnskabet blev godkendt. Se regnskabet her.
 
Så fremlagde generalsekretæren hovedforeningens regnskab, som var præget at færre kontingentindtægter, men flere indtægter fra bannerreklamer, sådan at indtægterne endte nogenlunde på budgettallet.
 
Udgifterne i Elektroteknisk Forening følger i høj grad budgettet, fordi de fleste ydelser er på kontrakt. Der var mindre besparelser på bestyrelseskontoen, på webkontoen og diversekontoen, hvorimod administrationskontoen var overskredet med knap 6.000 kr. Kontoen påvirkes bl.a. af kørselsudgifter for bestyrelse og sekretær. Men det samlede resultat var trods alt et mindre underskud end forventet.
 
Det er helt bevidst at hovedbestyrelsen opererer med underskud i disse år, idet vi oplever en medlemsflugt og der er behov for at gøre en indsats for at holde på de nuværende medlemmer samt for at arbejde med forskellige tiltag for at skaffe nye medlemmer.
 
Dette afspejler sig også i budgettet for 2014, hvor der budgetteres med et underskud på 157.531 kr.
 
Der er afsat ekstraordinært meget til markedsføring med deltagelse på El & Teknik udstillingen, miniseminar, plakater og online markedsføring — bl.a. på LinkedIn. Der er behov for at øge kendskabet til Elektroteknisk Forening, der blandt yngre mennesker er meget ringe. Der er også afsat midler til et bestyrelsesseminar i efteråret.
 
Budget 2015 er igen tilbage ved normale underskud, og kontingentstigningen bliver denne gang på 10 kr. til 690 kr. i normalkontingent og 490 kr. i nedsat kontingent. Se hovedforeningens regnskab og budget her.
 
Herefter var der valg til bestyrelsen. På valg var Kristen Rørby og Thomas H. Petersen. Begge blev genvalgt. 
 
Til at supplere bestyrelsen blev der endvidere valgt 2 suppleanter, Børge Terkelsen og Ejvind Harder Olsen (Nexans).

to suppleanter blev valgt
Der står ganske vist ikke noget om suppleanter i foreningens vedtægter, men der var enighed om at det var en god ide at styrke bestyrelsen på denne måde.
 
Også revisoren Lars Højbjerg Nielsen blev genvalgt.
 
Under punktet Eventuelt var der ros til bestyrelsen for gode arrangementer og en stor indsats. Der var også ros fra sekretæren vedrørende bestyrelsens planlægning af arrangementerne, der nu foregår i god tid, sådan at markedsføring i blad og på hjemmeside fungerer optimalt.
 
Desuden var der var en snak omkring kommende arrangementer, fx et forslag om Møntmestergården i den gamle by og et virksomhedsbesøg ved Nexans. 
Desuden blev den ikke overvældende deltagelse til studieturen vendt. En kommentar var, at mange yngre mennesker bevæger sig mest rundt på de sociale medier og de har ikke så stort behov for personligt fremmøde.
 
En anden kommentar var, at hvis man oplever svigtende interesse for studieture, bør man måske holde en længere pause og vente på, at der dukker noget særligt attraktivt op. Det er i øvrigt et generelt problem i andre sektioner også.
 
Formanden sluttede med en tak til dirigenten for sikker gennemførelse af generalforsamlingen.
AEJ
Jydsk Sektion sponseres af:

 

Få din annonce vist her. Læs mere

Arrangementer


Elektroteknisk Forening | Kronprinsensgade 28  | 5000 Odense C | Telefon: 40 56 01 48 |  info@dkef.dk
Copyright © Elektroteknisk Forening - All Rights Reserved.

webpage.io Content Management System.